พิพิธภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง


พิพิธภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง ตั้งอยู่ที่ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ กระบวนการผลิตสิ่งทอ เทคโนโลยีการผลิตเครื่องนุ่งห่ม การออกแบบการตลาด และการจัดการสินค้าสิ่งทอ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอต่าง ๆ ทั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับสิ่งทอพื้นเมือง หรือสิ่งทออันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ อีกด้วย

ที่อยู่:
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:
025791310
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
faginyt@ku.ac.th
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล