พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:
0-5351-1186
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2470
ของเด่น:
-

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ศิลปวัตถุสำคัญ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย...

ชื่อผู้แต่ง: พิริยะ ไกรฤกษ์ | ปีที่พิมพ์: 3065

ที่มา: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร (จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ลำพูน 20 กุมภาพันธ์ 2522)

แหล่งค้นคว้า: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: พื้นที่ข...

ชื่อผู้แต่ง: อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล | ปีที่พิมพ์: เมษายน 2553;April 2010

ที่มา: วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 09 พฤศจิกายน 2558


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประกอบด้วยโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่พบในท้องถิ่น ได้แก่ ศิลาจารึกที่พบในจังหวัดลำพูน พะเยา และเชียงราย เป็นศิลาจารึกสมัยหริภุญไชย ซึ่งจารึกด้วยภาษามอญ มีอายุเก่าสุดอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 และศิลาจารึกสมัยล้านนา ใช้ภาษาไทยล้านนา มีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22 โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อนหริภุญไชย ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านวังไฮ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นอกจากนี้ยังแสดงหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งแบ่งตามลักษณะทางศิลปะได้ 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มศิลปะหริภุญไชย 2. กลุ่มศิลปะล้านนา ซึ่งสะท้อนอารยธรรมของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 58-59
ชื่อผู้แต่ง:
-