สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก


สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รวบรวมผลงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งที่เป็นมรดกและผลงานร่วมสมัย โดยจัดแสดงในรูปเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวรและนิทรรศการ หมุนเวียน โดยใช้พื้นที่ของ 'เรือนทับเจริญ' ซึ่งเรือนนี้เดิมเป็นที่พักของ พลเอกเจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ) อธิบดีกรมมหาดเล็ก ตัวอาคารเป็นเรือนไม้สักโบราณ ใต้ถุนสูง ชั้นบนจัดเป็นห้องแสดงผลงาน อาจารย์พิน อินฟ้าแสง ศิลปินพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี ห้องแสดงหุ่นกระบอกคุณยายสาหร่าย ช่วยสมบูรณ์ ห้องแสดงเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ ถ้วยชามเบญจรงค์กังไส ห้องจัดแสดงประวัติของชาวโซ่งและกะเหรี่ยง แสดงการแต่งกาย หัตถกรรมพื้นบ้าน ผ้าทอลายต่าง ๆ ห้องจัดแสดงตุ๊กตาชาววัง และเครื่องจักสาน เป็นต้น บริเวณใต้ถุนเรือนจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร และวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นไถ คราด ระนาดฟาดข้าว ถังฟาดข้าว ลำแพนกั้นข้าว สีฟัด ระหัดวิดน้ำ กังหันลม เครื่องมือดักปลาชนิดต่าง ๆ

ที่อยู่:
เรือนทับเจริญ พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์:
0-3424-2649 ต่อ 2140, 2433
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ของเด่น:
สถาปัตยกรรมเรือนทับเจริญ, หุ่นกระบอกคุณยายสาหร่าย ช่วยสมบูรณ์,ถ้วยชามเบญจรงค์กังไส,ผ้าทอพื้นเมือง
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของสถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก

สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก เป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ทำหน้าที่รวบรวมผลงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งที่เป็นมรดกและผลงาน ร่วมสมัย เพื่อจัดแสดงในรูปของพิพิธภัณฑ์ถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน เป็นแหล่งวัฒนธรรมสนเทศและส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมด้านวัฒนธรรมสาขาต่างๆ อาคารสถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก ชื่อว่า "เรือนทับเจริญ" เดิมเป็นที่พักของพลเอกเจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ) อธิบดีกรมมหาดเล็ก ต่อมาใช้เป็นที่ทำการสาธารณสุขจังหวัด และเป็นที่ตั้งของสถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตกในปัจจุบัน

ตัวอาคารเป็นเรือนไม้สักแบบโบราณ ใต้ถุนสูง ชั้นบนจัดเป็นห้อง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์พิน อินฟ้าแสง ห้องหุ่นกระบอกคุณยายสาหร่าย ช่วยสมบูรณ์ ที่จัดแสดงทั้งประวัติ เครื่องใช้ และตัวหุ่น ห้องเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยโบราณ ถ้วยชามเบญจรงค์ กังไส ห้องจัดแสดงประวัติของชาวโซ่งและกะเหรี่ยง รวมทั้งการแต่งกายหัตถกรรมทอผ้าชนิดและลายต่าง ๆ มากมาย ห้องจัดแสดงเกี่ยวกับตุ๊กตาชาววัง เป็นต้น ชั้นล่างของอาคารหรือบริเวณใต้ถุน จัดตกแต่งสวยงามเป็นระเบียบแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เช่น ไถ คราด ระนาดฟาดข้าว ถังฟาดข้าว ลำแพนกั้นข้าว สีฝัด ระหัดวิดน้ำ กังหันลม เครื่องมือ ดักปลา

ข้อมูลจาก :
1. แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 147.
2. http://www.su.ac.th/html_organizations/westernthai.asp
ชื่อผู้แต่ง:
-