ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
หน้าค่ายจิรประวัติ เลขที่ 156 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์:
056-256522
โทรสาร:
056-266523
วันและเวลาทำการ:
วัน-เวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2540
ของเด่น:
ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน, ดาราศาสตร์และอวกาศ, ฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง ประกอบด้วย พลังงานเพื่อชีวิต, พืชไร้ดินเพื่อการศึกษา, ค่ายวิทยาศาสตร์
ไม่มีข้อมูล

ผังจัดแสดงของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดน...

โดย: -

วันที่: 16 ธันวาคม 2559

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จัดตั้งตามตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและเครือข่าย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 “ตามความต้องการความรู้และสถานศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มีสูงมากขึ้นในต่างจังหวัด เพราะเดิมทีมีเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ให้บริการในส่วนกลาง ในครั้งแรกมีการจัดตั้งเป็นจำนวน 15 ศูนย์ ทั่วประเทศ” อาจารย์ยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์ หัวหน้าส่วนวิชาการกล่าวถึงการทำงานในระยะแรกที่มีได้รับงบประมาณสำหรับการสร้างอาคารอำนวยการเมื่อ พ.ศ. 2539 และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2540

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ แห่งนี้มีพื้นที่ให้บริการใน 9 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี การบริการประกอบด้วยงานนิทรรศการในที่ตั้งให้บริการภายในอาคารสำนักงาน ประกอบด้วยนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานและนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ ส่วนนิทรรศการกลางแจ้ง เช่น วิทยาศาสตร์การเกษตร พืชไร้ดินเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนที่ให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบเคลื่อนที่

ค่ายวิทยาศาสตร์เป็นอีกกิจกรรมที่ใช้ส่งเสริมการศึกษา การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ดำเนินการทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ “โดยยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้รับบริการ” กลุ่มเป้าหมายหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วยนักศึกษา กศน. และนักเรียนในระบบโรงเรียน กิจกรรมการศึกษาประเภทอื่นๆ เช่น อบรม ประชุม สัมมนา การแข่งขัน (การส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ Science Show เป็นอาทิ)

ชั้นล่างอาคารสำนักงานเป็นนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แบ่งเป็น 2 โซน หนึ่ง ประสาทสัมผัสทั้งห้า และสองวิทยาศาสตร์หลากสีสัน ในนิทรรศการ เน้นฐานการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ในการทำงาน เช่น ฐานการเรียนรู้เรื่อง “ภาพลวงตา” อาจารย์พายัพ แก้วนิคม หนึ่งในผู้ที่ให้ความรู้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจเล่าให้ฟังว่า “เราให้ผู้เรียนสังเกตในภาพเห็นอะไรบ้าง แต่ละคนมุมมองที่ต่างกัน เพื่อนำมาใช้ในการอธิบายผลถึงมุมมองที่แตกต่าง”

นิทรรศการวิทยาศาสตร์หลากสีสัน ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องลม เสียง และการเคลื่อนที่ทางกลศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ที่สร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้ไม่น้อย คือ “พิณไร้สาย” ที่เป็นระบบเซ็นเซอร์เมื่อใช้มือตัดผ่านอากาศที่มองไม่เห็นจะเกิดเสียง ฐานการเรียนรู้เหล่านี้จะต้องได้รับการซ่อมบำรุงตามศักยภาพ ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ แต่ที่น่าสนใจอย่างมากคือการใช้กิจกรรมประกอบการให้ความรู้แก่ผู้เรียนแม้ฐานการเรียนรู้อาจไม่สามารถให้บริการได้อย่างสมบูรณ์
ในชั้นสองของอาคาร เป็นนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่ พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ท้องฟ้าจำลองที่แสดงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับท้องฟ้า อาจารย์อภิชัย แดงดี หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์เล่าถึงขึ้นตอนการให้ความรู้กับผู้เรียน “โดยปกติให้เด็กๆ ถอดรองเท้า และแบ่งกลุ่มนักเรียนเข้าท้องฟ้าจำลองบางส่วนและเวียนไปตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้พระราชประวัติศาสตร์และพระราชกรณียกิจกสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ จากนั้นไล่เรียงไปในแต่ละฐาน ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีเวลามากนัก เด็กจะได้ชมเฉพาะส่วนนิทรรศการระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ แต่หากมีเวลามาก ผู้เรียนจะได้ชมท้องฟ้าจำลอง”

เมื่อถามถึงเป้าหมายของการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องฟ้าจำลอง “เด็กๆ ควรจะดูดาวได้ รู้ว่าทิศไหนมีกลุ่มดาวอะไร กลุ่มดาวจักรราศี กลุ่มดาวประจำวัน การขึ้นตกของดวงดาว กลางคืนทำไมเห็นดาว ในแต่ละรอบจะมีเนื้อหาแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับเนื้อหาที่ผู้บรรยายถ่ายทอด ท้องฟ้าจำลองมี 2 ฐาน ฐานแรกได้รับการจัดสร้างโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ และใช้ระบบการแสดงกลุ่มดาวด้วยระบบแอนะล็อก ส่วนท้องฟ้าจำลองใหม่ที่สร้างขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงนิทรรศการเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 เป็นระบบฉายด้วยระบบดิจิทัล ที่แสดงให้เห็นความสมจริงของปรากฏการณ์ในท้องฟ้ามากยิ่งขึ้น”

“เราพยายามตอบโจทย์ตามความต้องการ หลักสูตรการอบรมสามารถปรับได้หลายรูปแบบตามความต้องการของโรงเรียน” ด้วยเหตุนี้ อาจารย์ยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์ กล่าวถึงแสดงตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายที่เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ทั้งความสนุกสนานและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม เช่น ค่ายดาราศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายนักชีววิทยา ค่ายวิทยาศาสตร์เรื่องเสียง  เป็นต้น

ภายนอกอาคารยังมีฐานการเรียนรู้อีกหลายฐานหนึ่งในนั้นคือการปลูกพืชไร้ดิน ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้คำอธิบายแต่นักเรียนที่มีความสงสัยว่าเหตุใดจึงสามารถปลูกพืชโดยไร้ดิน “พืชไรดินเพื่อการศึกษา” จึงนำเสนอให้เป็นว่า การเพาะปลูกที่อาศัยทราย กรวด แกลบ ฟองน้ำ ขุยมะพร้าว หรือการลงพืชบนสารละลายธาตุอาหารพืชโดยตรง ล้วนแต่เป็นวิธีการที่ให้พืชได้รับอาหารจากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ดิน ผู้เรียนจึงได้เรียนรู้ขั้นตอนในการเตรียมเพาะปลูกและทดลองเพาะปลูก หรือสังเกตความเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของพืชในระยะเวลาที่แตกต่างกัน รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุอาหารของผักใบจากการเพาะปลูกพืชไร้ดิน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์จึงเป็นสถานศึกษานอกห้องเรียนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ มากกว่าการบรรยาย เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งหมดนี้คงทำให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นฐานของการพัฒนาความรู้ชุดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต.

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ / ขียน
สำรวจข้อมูลภาคสนาม วันที่ 26 ตุลาคม 2559
ชื่อผู้แต่ง:
-