ศูนย์สารนิเทศโภชนาการ อมร นนทสุต กรมอนามัย


ศูนย์สารนิเทศโภชนาการ อมร นนทสุต ตั้งอยู่ภายในสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นพื้นที่จัดแสดงและให้ความรู้ด้านงานโภชนาการของประเทศไทย โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายแพทย์อมร นนทสุต ผู้บุกเบิกงานสาธารณสุขมูลฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของประเทศไทย เคยเป็นอธิบดีกรมอนามัย และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สารนิเทศโภชนาการ อมร นนทสุต นำเสนอประวัติของหน่วยงานและปูชนียบุคคลด้านโภชนาการ อาทิ นายแพทย์อมร นนทสุต คุณหมอยงค์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรณรงค์เรื่องโภชนาการให้กับชาวบ้าน สื่อและเอกสารเผยแพร่งานโภชนาการยุคต่างๆ และนิทรรศการสื่อความรู้ว่าด้วยเรื่องโภชนาการ

ที่อยู่:
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 ตึกกรมอนามัย ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์:
02-5904328
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
ของเด่น:
สื่อและเอกสารเผยแพร่งานโภชนาการยุคต่างๆ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล