ศูนย์สารนิเทศโภชนาการ อมร นนทสุต กรมอนามัย


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 ตึกกรมอนามัย ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์:
02-5904328
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
ของเด่น:
สื่อและเอกสารเผยแพร่งานโภชนาการยุคต่างๆ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล