ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 20 ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์:
0-2880-9429
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
8.00-17.00 น. ทุกวัน หยุดวันนักขัตฤกษ์ (ต้องการผู้นำชม แจ้งล่วงหน้า 1 เดือน)
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
academic@sac.or.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2534
ของเด่น:
-

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย...

ชื่อผู้แต่ง: ศรัณย์ ทองปาน | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: วารสารเมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ระดมคิด-ฟื้นฟู พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น...

ชื่อผู้แต่ง: นงนวล รัตนประทีป | ปีที่พิมพ์: 22-02-2552

ที่มา: ข่าวสด

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

         ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ทางด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม และความรู้ท้องถิ่นของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำหน้าที่เก็บรวบรวมบันทึกความรู้ในรูปแบบต่างๆ สนับสนุนการสร้างความรู้ใหม่ทางด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องสู่สารธารณะ และเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าให้แก่ประชาชนทั่วไป

          มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ริเริ่มโครงการก่อตั้งศูนย์ขึ้นใน พ.ศ. 2532 เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 จึงถือวันดังกล่าวเป็นวันก่อตั้ง และได้เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2542 และต่อมาใน พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนฐานะเป็นองค์การมหาชน ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐรูปแบบใหม่ ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 
แหล่งเรียนรู้ในศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประกอบไปด้วย

  • ห้องพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งอยู่ที่ชั้น 2  จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านมานุษยวิทยาของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็น “เจ้าฟ้านักมานุษยวิทยา” ห้องพระราชประวัติฯ ได้ปรับปรุงนิทรรศการใหม่ ในปี พ.ศ.2558 ภายในจัดส่วนการแสดงเป็น 5 ส่วน ได้แก่

1. พระราชจริยวัตรของนักการศึกษา ต้นทางเจ้าฟ้านักมานุษยวิทยา” จัดแสดงพระฉายาลักษณ์ด้วยเทคนิคสื่อผสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

2. “ห้องทรงงานคือหมู่บ้านและพสกนิกร” เล่าเรื่องหัวใจในการทำงานด้านมานุษยวิทยาของพระองค์คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

3. “ตามรอยเสด็จ “เส้นทางไท” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จัดแสดงพระฉายาลักษณ์ และวัตถุสิ่งทางวัฒนธรรม นำบางส่วนของพระราชนิพนธ์มาเล่าเรื่อง ที่สะท้อนให้เห็นถึง “รากไท” สายใยวัฒนธรรมร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4. “มานุษยวิทยาในมรรคาเจ้าฟ้าสิรินธร” ด้วยพระราชปณิธานและพระราชจริยวัตรของพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญกับงานด้านมานุษยวิทยา สังคม วัฒนธรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ จึงทรงมีพระราชปรารถว่า ประเทศไทยควรมีศูนย์ข้อมูลด้านนี้ เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป จึงก่อกำเนิดเป็น “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร” ขึ้น มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรมด้านต่างๆ ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์

5. “ร้อยตระการ ร้อยแสง แห่งศาสตร์ศิลป์”  เป็นส่วนจัดแสดงผลงานส่วนพระองค์ทั้งพระราชนิพนธ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ผลงานศิลปะส่วนพระองค์

คลิกชมห้องพระราชประวัติเดิม

  • พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย

         ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 จัดแสดงโบราณวัตถุที่ทำด้วยดินเผาที่ค้นพบในประเทศไทย เนื่องจากเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญในการศึกษาแหล่งโบราณคดีและเมืองโบราณในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงวิถีชีวิตและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในอดีต รวมทั้งเข้าใจถึงพัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาที่ปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น พร้อมตัวอย่างการศึกษาเปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และเทคนิคการผลิต เช่น ภาชนะดินเผา ตุ๊กตาดินเผา พระพิมพ์ดินเผา คลิกชมนิทรรศการออนไลน์

  • นิทรรศการพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย

          เดิมตั้งอยู่บริเวณชั้น 5  ปัจจุบันพื้นที่ปิดให้บริการ และจัดทำเป็นนิทรรศการออนไลน์แทน โดยนิทรรศการออนไลน์แสดงเรื่องราวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ตำนานต้นกำเนิด พัฒนาการของตัวอักษร และแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย คลิกชมนิทรรศการออนไลน์

  • นิทรรศการชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี

          เดิมตั้งอยู่บริเวณชั้น 8 ปัจจุบันพื้นที่ปิดให้บริการ และจัดทำเป็นนิทรรศการออนไลน์แทน โดยนิทรรศการออนไลน์นำเสนอภาพจำลองวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในอดีต จากการศึกษาโบราณวัตถุและวัตถุทางวัฒนธรรม นิทรรศการแบ่งการนำเสนอเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
1. ภาชนะดินเผาในพิธีกรรมฝังศพที่บ่งบอกความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
2. เทคโนโลยีพื้นฐานก่อนการเกิดเป็นรัฐ
3. การตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
คลิกชมนิทรรศการออนไลน์

         เป็นห้องสมุดเฉพาะทางมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งอยู่ชั้น 7 ให้บริการทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ทางมานุษยวิทยา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และสื่อสารสนเทศต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ สารคดีทางมานุษยวิทยา เป็นต้น

          นอกจากนี้ยังให้บริการความรู้ผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ในประเด็นต่างๆ ได้แก่
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้าน
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเชียอาคเนย์
และมีกิจกรรมาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะอีกมากมาย อาทิ งานประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา เสวนาวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ

 
วริสรา แสงอัมพรไชย / เรียบเรียง

ข้อมูลจาก
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์. (2559) “ห้องพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), เมษายน – มิถุนายน: 32-33.
แผ่นพับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
แผ่นพับห้องพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แผ่นพับพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง:
-

รีวิวของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ทางด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม และความรู้ท้องถิ่นของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำหน้าที่เก็บรวบรวมบันทึกความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนการสร้างความรู้ใหม่ และเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าให้แก่ประชาชนทั่วไป

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ริเริ่มโครงการก่อตั้งศูนย์ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา และได้เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2542 และต่อมาใน พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนฐานะเป็นองค์การมหาชน ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐรูปแบบใหม่ ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประกอบไปด้วย

ห้องพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ อุปกรณ์ทรงงาน และผลงานพระราชนิพนธ์

นิทรรศการพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย แสดงเรื่องราวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ตำนานต้นกำเนิด พัฒนาการของตัวอักษร และแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย แสดงแหล่งโบราณคดีสำคัญในประเทศไทย ที่พบเครื่องปั้นดินเผา เช่น แหล่งขุดค้นบ้านเชียง จันเสน พร้อมตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาที่มีรูปทรงและเทคนิคต่าง ๆ เช่น หม้อ ตุ๊กตา พระพิมพ์

นิทรรศการหมุนเวียน จัดแสดงภาพถ่าย ผลงานศิลปะ และเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนจากต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม โดยแสดงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องนุ่งหุ่ม ผ้าทอมือที่มีลวดลายวิจิตรบรรจง นิทรรศการจะจัดแสดงหมุนเวียนเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขณะนี้กำลังจัดแสดงเรื่อง "นา บ้าน หอผี ชีวิตไทในเวียดนาม"

ทั้งนี้ศูนย์ฯ ยังจัดกิจกรรมเยาวชน "มานุษยวิทยาน่าสนุก" สำหรับให้เยาวชนค้นหาสาระและความเพลิดเพลินจากการชมวัตถุสิ่งของที่จัดแสดงในศูนย์ฯ และทำกิจกรรมศิลปะและการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม โรงเรียนใดสนใจ สามารถติดต่อล่วงหน้ากับทางศูนย์ฯ ได้ในวันเวลาทำการ

*หมายเหตุ
รีวิวของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรข้างต้น เขียนเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้เรียบเรียงข้อมูลใหม่ในปี พ.ศ. 2559 คลิกอ่านที่นี่
ชื่อผู้แต่ง:
-