พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่และหอเกียรติยศ


พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่และหอเกียรติยศ ตั้งอยู่ภายในอาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตัวอาคารศูนย์ประณีตศิลป์มีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นเรือนไทยแบบผสมผสานประยุกต์ แนวคิดในการออกแบบอาคาร เป็นการผสมผสานระหว่างรูปลักษณ์ของอาคารกุฏิจาก “วัดท้ายยอ” จ.สงขลา ผสมผสานกับรูปลักษณ์ของอาคาร “มัสยิดวาดิลฮูเซ็น” หรือ “มัสยิดตะโละมาเนาะ” จ.นราธิวาส ภายในแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 3 ส่วน คือ ห้องโถงที่ 1 เป็นห้องจัดแสดงข้อมูลสำคัญๆ เชิงนัยประวัติที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลาและภาคใต้ ห้องโถงที่ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองหาดใหญ่ เช่น ปฏิทินประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ เกร็ดประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ ห้องโถงที่ 3 จัดแสดงรูปจำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ Computer multimedia touch screen เรื่อง “สงขลาในความทรงจำ” และ “หาดใหญ่ในความทรงจำ” ในส่วนของหอเกียรติยศนั้น เป็นห้องจัดแสดงถึงเกียรติยศและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมถึงประวัติของบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการผลักดันให้ก่อเกิดเป็นสถาบันการศึกษานาม “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” จนกระทั่งมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้า

ที่อยู่:
อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์:
0-7420-0376-8
วันและเวลาทำการ:
เปิดวันอังคาร -วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30น. ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2550
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่และหอเกียรติยศ

พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่และหอเกียรติยศ เป็นงานส่วนหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของศูนย์ศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และนับเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อันเกี่ยวเนื่องมาจากพันธกิจหลักข้อหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มุ่งตอบสนองและสร้างสรรค์สังคมโดยผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม..”

พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ตั้งอยู่ในอาคารศูนย์ประณีตศิลป์ ซึ่งเป็นอาคารที่มีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นเรือนไทยแบบผสมผสานประยุกต์ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นงดงาม แนวคิดในการออกแบบอาคาร เป็นการผสมผสานระหว่างรูปลักษณ์ของอาคารกุฏิจาก “วัดท้ายยอ” จ.สงขลา ซึ่งเป็นเรือนหมู่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ผสมผสานกับรูปลักษณ์ของอาคาร “มัสยิดวาดิลฮูเซ็น” หรือ “มัสยิดตะโละมาเนาะ” จ.นราธิวาส ที่มีอายุกว่า 300 ปี และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2550 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ซึ่งตรงกับวันฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส่วนจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ แบ่งเป็น 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นล่าง จัดแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน

ห้องโถงที่ 1 เป็นห้องจัดแสดงข้อมูลสำคัญๆ เชิงนัยประวัติที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลาและภาคใต้ นับเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาถึงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยปัจจุบัน นอกจากนี้มีเรื่องราวอื่นๆ ที่จัดแสดงได้แก่ พระบรมรูปจำลองในหลวงรัชกาลที่ 9 ประทับในบุษบก ,วีดิทัศน์แสดงพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลง “เพียงพอเหมือนพ่อทำ” ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดทำขึ้นเป็นเพลงประกอบ,พระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ และทรงปลูก “ต้นมะหาด” ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้ , โบราณวัตถุสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในภาคใต้, เส้นทางสายวัฒนธรรม 14 จังหวัดภาคใต้ , แผนที่โบราณ เป็นต้น 

ห้องโถงที่ 2 ภายในห้องนี้จะเน้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองหาดใหญ่ได้แก่ ปฏิทินประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ , เกร็ดประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ , ผู้บุกเบิกและพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ,แผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะ , เครื่องใช้ในวิถีวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านภาคใต้ และประมวลภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ.2502

ห้องโถงที่ 3 จัดแสดงรูปจำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร , ประมวลภาพถ่ายเก่าแก่เมืองหาดใหญ่ ภาพทัศนียภาพเมืองหาดใหญ่ในปัจจุบัน ,ประวัติน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน ,ตู้จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ และ Computer multimedia touch screen เรื่อง “สงขลาในความทรงจำ” และ “หาดใหญ่ในความทรงจำ” ประกอบด้วยข้อมูล ภาพถ่ายเก่า ภาพยนตร์ บทกวี บทความ นวนิยาย บทเพลง ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ ชั้นบน เป็นพื้นที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ในส่วนของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประกอบด้วยเรื่องเชิงนัยประวัติ ได้แก่ อธิการบดี พัฒนาการด้านการศึกษา เหตุการณ์สำคัญ และอาคารสถานที่ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน บุคคลสำคัญที่ได้วางรากฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครืออำนวยวิทย์กระทั่งมีพัฒนาการมาจนถึงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมถึงได้จัดให้มีส่วนจัดแสดงโดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนำเสนอข้อมูลเรื่องราวเชิงประวัติของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ในส่วนของหอเกียรติยศนั้น เป็นห้องจัดแสดงถึงเกียรติยศและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมถึงประวัติของบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการผลักดันให้ก่อเกิดเป็นสถาบันการศึกษานาม “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” จนกระทั่งมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้า เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ภายหอเกียรติยศในมีรายละเอียด ได้แก่ ส่วนจัดแสดงประวัติและผลงาน ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงที่เป็นบอร์ดนิทรรศการ วิดิทัศน์ และคอมพิวเตอร์ทัชสกรีน มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และแง่มุมในด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงภาพถ่ายของท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ตั้งแต่สมัยอดีต- ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีถ้วยรางวัล โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และโบราณวัตถุอีกหลายรายการจัดแสดงผนวกไว้ให้ผู้สนใจได้ชมด้วย

ข้อมูลจาก: พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
ชื่อผู้แต่ง:
-