ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ใกล้แพขนานยนต์กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
โทรศัพท์:
ไม่เสียค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2550
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง

นายสุรพล วิชัยดิษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง ได้ทำการหารือถึงการจัดทำศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มาร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อบริหารจัดการศูนย์ประวัติศาสตร์เทศบาลเมืองกันตัง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด ในปี 2552 ตามที่ นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เทศบาลเมืองกันตัง เป็นอาคารรูปทรงเรือ จำนวน 3 ชั้น ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำตรัง ใกล้แพขนานยนต์เมืองกันตัง ซึ่งทางเทศบาลเมืองกันตัง ได้มีการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เมืองกันตัง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวัตถุทางวัฒนธรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นคนชาวจังหวัดตรัง

อย่างไรก็ตาม จากการหารือกันหลายๆ ฝ่ายสรุปได้ว่า จะมีแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เทศบาลเมืองกันตัง คือ ในชั้นล่าง จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกันตัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีการจัดแสดงรูปภาพจำลองที่เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ ในชั้นบน จะมีการจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกันตัง โดยจะแบ่งเป็นห้องเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านเมื่อครั้งอดีต ห้องเครื่องมือประกอบอาชีพ ห้องศาสนา ประเพณี และห้องประวัติศาสตร์ นอกจากนั้น ยังจะมีการจัดแสดงข้อมูลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอำเภอกันตัง เช่น ประวัติศาสตร์ต้นยางพาราต้นแรก ประวัติศาสตร์ควนตำหนักจันทร์ และประวัติความเป็นมาของสถานีรถไฟกันตัง พร้อมทั้งจะมีการจำลองโมเดลพื้นที่อำเภอกันตัง และหุ่นจำลองบุคคลสำคัญ โดยนำมาผสมผสานและนำเสนอในรูปแบบแผ่นซีดี และรูปแบบข้อมูลที่เรียกใช้ได้ทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนจัดทำเป็นเอกสาร ภาพถ่าย แผนที่ และแผนผนัง ที่ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้อย่างทั่วถึง

ข้อมูลจาก: http://trang.souththai.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=6[accessed05102010]
ชื่อผู้แต่ง:
-