พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์:
ไม่เสียค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

อาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2457 โดยพระยาพนมนครานุรักษ์ (อุ้ย นาครทรรพ) เพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยส่วนตัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2468 จึงขายให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้เป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จราชินี เคยเสด็จประทับแรมในปี พ.ศ. 2498  ต่อมาเมื่อสร้างจวนผู้ว่าราชการหลังใหม่ จวนแห่งนี้จึงปิดลงและไม่ได้ใช้งาน จนกระทั่งปี 2548 อาคารได้ขึ้นะทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรและบูรณะในปี 2549 และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

จวนผู้ว่าจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นรูปแบบโคโลเนียล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ภายในแบ่งเป็นห้องจัดแสดงรวม 10 ห้อง เกี่ยวกับตำนานและประวัติความเป็นมาของเมืองนครพนม  วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายของมเอง เหตุการณ์สำคัญคือการเสด็จประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการพระราชดำริของในหลวงและพระราชินี รวมถึงประวัติของผู้ว่าราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีอาคารบริวารที่เดิมเคยเป็นโรงครัว จัดแสดงเกี่ยวกับอาหารและครัวไฟโบราณ และอาคารที่สร้างใหม่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ปัจจุบันเป็นเรื่องประเพณีไหลเรือไฟที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนม

พิพิธภัณฑ์อยู่ภายใต้การจัดการของหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ยังขาดงานค้นคว้าข้อมูลสำหรับเป็นต้นทุนในการทำนิทรรศการหรือทำกิจกรรมหมุนเวียนต่างๆ

ปณิตา สระวาสี เขียน
สำรวจภาคสนามวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อผู้แต่ง:
-