จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 16 รายการ

1. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๐๔ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค อุปสีวมาณวกปัญหาที่ ๖ และนันทมาณวกปุจฉาที่ ๗ ) อ่านต่อ >
2. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๐๖ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค นันทมาณวกปุจฉาที่ ๗) อ่านต่อ >
3. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๐๗ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค นันทมาณวกปุจฉาที่ ๗ และโตเทยยมาณวกปัญหาที่ ๙) อ่านต่อ >
4. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๐๘ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค กัปปะมาณวกปัญหาที่ ๑๐) อ่านต่อ >
5. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๐๙ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค ชตุกัณณีมาณวกปัญหาที่ ๑๑ และภัทราวุธมาณวกปัญหาที่ ๑๒) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๑๐ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค ภัทราวุธมาณวกปัญหาที่ ๑๒ และอุทยมาณวกปัญหาที่ ๑๓ ) อ่านต่อ >
7. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๑๑ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค อุทยมาณวกปัญหาที่ ๑๓ และโปสาลมาณวกปัญหาที่ ๑๔ ) อ่านต่อ >
8. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๑๒ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค โมฆราชมาณวก ปัญหาที่ ๑๕ และปิงคิยมาณวกปัญหาที่ ๑๖) อ่านต่อ >
9. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๑๓ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค ปิงคิยมาณวกปัญหาที่ ๑๖ ) อ่านต่อ >
10. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๑๔ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค) อ่านต่อ >
11. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๑๕ (อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค) อ่านต่อ >
12. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๑๖ (ปกิณกคาถา) อ่านต่อ >
13. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๑๗ (ปกิณกคาถา) อ่านต่อ >
14. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๑๘ (ปกิณกคาถา) อ่านต่อ >
15. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๑๙ (ปกิณกคาถา) อ่านต่อ >
16. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๑๒๐ (ปกิณกคาถา โกสลสํ ทุติยวคโค ข้อ ๓๘๐ ) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170