จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 50 รายการ

1. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 13 (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
2. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 14 (จุลกเศรษฐีชาดก) อ่านต่อ >
3. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 15 (ตัณฑุลนาฬิชาดก) อ่านต่อ >
4. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 16 (เทวธรรมชาดก) อ่านต่อ >
5. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 17 (กัฏฐหาริชาดก) อ่านต่อ >
6. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 19 (มฆเทวชาดก) อ่านต่อ >
7. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 22 (นิโครธชาดก) อ่านต่อ >
8. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 23 (กัณฑินชาดก) อ่านต่อ >
9. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 24 (คามณิชาดก) อ่านต่อ >
10. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 27 (สุขวิหาริชาดก) อ่านต่อ >
11. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 29 (ลักขณาชาดก) อ่านต่อ >
12. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 31 (วาตมิคคชาดก) อ่านต่อ >
13. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 32 (ขราทิยชาดก) อ่านต่อ >
14. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 33 (ติปัลลัตถมิคคชาดก) อ่านต่อ >
15. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 34 (มาลุตชาดก) อ่านต่อ >
16. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 35 (มตกภัตตชาดก) อ่านต่อ >
17. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 36 (อายาจิตภัตตชาดก) อ่านต่อ >
18. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 37 (นฬปานกชาดก) อ่านต่อ >
19. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 38 (กุรุงคมิคชาดก) อ่านต่อ >
20. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 39 (กุกกุรชาดก) อ่านต่อ >
21. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 40 (โภชาชานิยชาดก) อ่านต่อ >
22. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 41 (อาชัญญชาดก) อ่านต่อ >
23. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 48 (วัฏฏกชาดก) อ่านต่อ >
24. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 49 (สกุณชาดก) อ่านต่อ >
25. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 50 (ติตติรชาดก) อ่านต่อ >
26. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 51 (พกชาดก) อ่านต่อ >
27. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 52 (โมรนัจจชาดก) อ่านต่อ >
28. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 54 (กโปตกชาดก) อ่านต่อ >
29. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 55 (เวฬุกชาดก) อ่านต่อ >
30. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 56 (มกสชาดก) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170