จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 50 รายการ

1. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
2. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๔ (จุลกเศรษฐีชาดก) อ่านต่อ >
3. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๕ (ตัณฑุลนาฬิชาดก) อ่านต่อ >
4. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๖ (เทวธรรมชาดก) อ่านต่อ >
5. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๗ (กัฏฐหาริชาดก) อ่านต่อ >
6. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๙ (มฆเทวชาดก) อ่านต่อ >
7. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๒ (นิโครธชาดก) อ่านต่อ >
8. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๓ (กัณฑินชาดก) อ่านต่อ >
9. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๔ (คามณิชาดก) อ่านต่อ >
10. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๗ (สุขวิหาริชาดก) อ่านต่อ >
11. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๙ (ลักขณาชาดก) อ่านต่อ >
12. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๑ (วาตมิคคชาดก) อ่านต่อ >
13. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๒ (ขราทิยชาดก) อ่านต่อ >
14. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๓ (ติปัลลัตถมิคคชาดก) อ่านต่อ >
15. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๔ (มาลุตชาดก) อ่านต่อ >
16. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๕ (มตกภัตตชาดก) อ่านต่อ >
17. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๖ (อายาจิตภัตตชาดก) อ่านต่อ >
18. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๗ (นฬปานกชาดก) อ่านต่อ >
19. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๘ (กุรุงคมิคชาดก) อ่านต่อ >
20. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๙ (กุกกุรชาดก) อ่านต่อ >
21. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๐ (โภชาชานิยชาดก) อ่านต่อ >
22. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๑ (อาชัญญชาดก) อ่านต่อ >
23. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๘ (วัฏฏกชาดก) อ่านต่อ >
24. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๔๙ (สกุณชาดก) อ่านต่อ >
25. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๐ (ติตติรชาดก) อ่านต่อ >
26. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๑ (พกชาดก) อ่านต่อ >
27. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๒ (โมรนัจจชาดก) อ่านต่อ >
28. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๔ (กโปตกชาดก) อ่านต่อ >
29. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๕ (เวฬุกชาดก) อ่านต่อ >
30. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๖ (มกสชาดก) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170