จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 4

จำนวน 132 รายการ

31. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๗ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
32. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๘ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
33. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๘ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
34. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๘ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
35. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๘ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
36. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๙ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
37. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๙ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
38. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๙ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
39. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๙ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
40. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
41. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
42. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
43. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
44. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๑ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
45. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๑ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
46. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๑ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
47. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๑ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
48. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๒ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
49. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๒ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
50. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๒ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
51. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๒ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
52. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
53. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
54. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
55. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
56. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๔ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
57. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๔ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
58. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๔ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
59. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๔ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
60. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๕ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170