พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)


พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง หรือ มิวเซียมลำปาง หนึ่งในต้นแบบการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ประเภทพิพิธภัณฑ์เมือง จัดแสดงนิทรรศการชุด “คน- เมือง- ลำปาง” โดยนำเสนอผ่านหัวข้อว่าด้วยเรื่อง “คน” ที่มีบทบาทสำคัญในทุกเรื่องราว “เมือง” ที่จะพาไปรู้จักกับนครลำปาง และ “ลำปาง” ที่จะสำรวจและรวบรวมความเหมือนและแตกต่างในทุกด้าน โดยแบ่งห้องนิทรรศการเป็น 16 ห้อง ได้แก่ ก่อร่างสร้างลำปาง เปิดตำนานอ่านลำปาง ผ่อผาหาอดีต ประตูโขงโยงรากเหง้า สี่สหายฉายประวัติ แง้มป่องส่องเวียง ไก่ขาวเล่าวันวาน จุดเปลี่ยนเมืองลำปาง รางเหล็กข้ามเวลา รถม้าพาม่วน วัดพม่าหน้าตาอินเตอร์ พอดีพองามอารามลำปาง คมปัญญา ชับป๊ะเสียงสำเนียงลำปาง ลำปางมีดีเมืองนี้ห้ามพลาด และเนี๊ยะ…ลำปาง

ที่อยู่:
ศาลากลางจังหวัดลำปาง(หลังเก่า) ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์:
054-237 237 ต่อ 3207
วันและเวลาทำการ:
อังคาร-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. (หยุดวันจันทร์) รอบการนำชม: 09.00 น., 10.00 น., 11.00 น., 13.00 น., 14.00 น., 15.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2554
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

มิวเซียมลำปางพิพิธภัณฑ์โฉมใหม่

ชื่อผู้แต่ง: พลาดิศัย จันทรทัต | ปีที่พิมพ์: 17 เมษายน 2554

ที่มา: ข่าวสด

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


รีวิวของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง(มิวเซียมลำปาง)

เมื่อ....ไปบ้านเมืองใด และอยากรู้จักบ้านเมืองนั้น อันดับต้นๆ ที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาดคือ "พิพิธภัณฑ์" เพราะเป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุ บอกเล่าประวัติศาสตร์ และรากเหง้าของผู้คนในบ้านเมืองนั้นๆ 
 
จากมรดกทางวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางที่มีอยู่มากมาย เช่น ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า 'มนุษย์ลำปาง' มีมานานกว่า 5 แสนปี การก่อตั้งเมืองลำปางที่นานกว่า 1,300 กว่าปี การที่ลำปางเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าก่อนที่จะมีการตัดถนนและทางรถไฟสู่ภาคเหนือ ฯลฯ ทั้งหมดล้วนชี้ให้เห็นว่าลำปางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ซึ่งล้วนเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าสำหรับการร้อยเรียงเรื่องราวมานำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 
 
และเมื่อเร็วๆนี้ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ลำปาง หรือมิวเซียมลำปาง ภายใต้แนวคิดสะท้อนรากเหง้าทางอารยธรรมของคนลำปาง ผ่านยุคสมัยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เช่น ประวัติศาสตร์เมือง ชาติพันธุ์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษา วรรณกรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุ เป็นต้น รวมถึงมิวเซียมลำปางแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางความรู้และ ความคิดที่สำคัญ เช่น การจัดกิจกรรมอภิปรายการจัดสัมมนาวิชาการ และการจัดประชุมทางวิชาการ โดยใช้อาคารศาลากลาง 2 ชั้นหลังเก่า เนื้อที่ 2,400 ตารางเมตร เป็นพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่คนลำปางให้ความเคารพ เพราะครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ของเจ้านายสายสกุล ณ ลำปาง หรือสายเจ้าหลวงสืบทอดกันมา 
 
มิวเซียมลำปางจะกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แนวใหม่ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเป็นแรงบันดาลใจต่อแนวความคิดของชาวลำปาง โดยการลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง เครือข่ายภาคประชาชน โดยมีสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ทำหน้าที่สนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่อย่างยั่งยืน 
 
มิวเซียมลำปางแห่งนี้ มีกำหนดระยะเวลาสร้าง 2 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เน้นทำแผนแม่บท แนวคิดนิทรรศการ และแผนการบริหารจัดการ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน2554 ระยะที่ 2 เป็นการก่อสร้างและติดตั้งนิทรรศการ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2554 ถึงเดือนธันวาคม2555 และเปิดให้บริการได้ในวันที่ 5 ธันวาคม2555 นอกจากนี้ บริเวณชั้น 1 ยังจัดแสดงสำเนาภาพถ่ายสมัยโบราณ และแสดงวัตถุโบราณ เพื่อให้ผู้ร่วมงานรับชมเรียกน้ำย่อย ก่อนรับชมแบบเต็มตาอีกครั้ง เมื่อมิวเซียมลำปางเปิดแสดงอย่างเป็นทางการ  
 
แพทย์หญิง สยมพร ศิรินาวิน หนึ่งในชาวลำปาง ผู้ร่วมผลักดันมิวเซียมลำปาง อธิบายถึงรูปแบบพิพิธภัณฑ์ว่า แม้รูปแบบมิวเซียมลำปางยังเป็นนามธรรม แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้ คือ ลำปางมีอารยธรรมเก่าแก่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยสร้างเมือง 1,300 ปี ฉะนั้น มิวเซียมแห่งนี้ จะเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้คนไทยได้ศึกษา ตลอดความเป็นมาของจังหวัดตั้งแต่อดีต เพื่อจะได้ไม่ลืมรากเหง้าความเป็นมาของบรรพบุรุษตนเอง อีกทั้งคนจากบ้านอื่นเมืองอื่น ยังสามารถศึกษาความเป็นมาของเมืองแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี 
 
ขณะที่ นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกล่าวว่า จะเน้นนโยบายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนในสังคม ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นทิศทางที่สอดคล้องกับแนวคิดของโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง ที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นเกิดความเข้าใจในรากเหง้าทางประวัติ ศาสตร์และวัฒนธรรม ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของมรดกและภูมิปัญญา 
 
"มิวเซียมลำปาง” จึงเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบแนวใหม่ ที่ผสมผสานรากฐานอารยธรรมของคนในท้องถิ่น การสร้างสรรค์ความคิดและภูมิปัญญา ภายใต้นวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยีในรูปแบบอินเตอร์แอ๊กทีฟ เพื่อเข้าถึงวิถีชีวิตคนลำปางทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง และถูกคาดหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดลำปาง นำเสนอสาระความรู้ประวัติความเป็นมาของ จ.ลำปาง ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ เมือง ชาติพันธุ์คนลำปาง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษา วรรณกรรม โบราณสถานและวัตถุที่เก่าแก่ ในรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อปลุกจิตสำนึกคนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และความสามัคคีที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
สรุปความโดย: วริสรา แสงอัมพรไชย 

ข้อมูลจาก
http://tiny.cc/akf03w[Accessed 26/04/2011] 
http://tiny.cc/u0ad0 [Accessed 26/04/2011] 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารมิวเซียมลำปางได้ที่ http://www.facebook.com/#!/museumlampang
 
 
ชื่อผู้แต่ง:
-

มิวเซียมสยาม "ปั้น" มิวเซียมลำปาง พร้อมเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองเหนือ ทำความรู้จัก คน-เมือง-ลำปาง

มิวเซียมสยาม ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง และเครือข่ายภาคประชาชนลำปาง จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นครลำปาง(มวเซียมลำปาง) แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ภายใต้นิทรรศการถาวรชุด "คน-เมือง-ลำปาง"

ชื่อผู้แต่ง:
-