พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและมรดกธรรมชาติ


ก่อตั้งโดย ดร.รำพา รัตนฤทธิกุล ที่เริ่มสะสมแมลงตั้งแต่พ.ศ. 2500 และจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี พ.ศ.2542 ด้วยความคิดที่ว่า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยายังมีอยู่น้อย ส่วนใหญ่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี และต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของชีวิตธรรมชาติ ได้รู้จักและเข้าใจในทรัพย์แผ่นดินที่ธรรมชาติให้มา จึงจัดแสดงแมลง ผีเสื้อ ยุง โดยเฉพาะ จำนวน 150 ตู้ นอกจากนี้ยังจัดแสดงหินแร่ชนิดต่าง ๆ เปลือกหอย และซากชีวิตสิ่งดึกดำบรรพ์ที่กลายเป็นหิน

ที่อยู่:
เลขที่ 72 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
053-211891
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวันเมื่อมีผู้เข้าชมหรือแจ้งล่วงหน้า 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
คนไทย 120 บาท เด็ก 100 บาท นักเรียนนักศึกษาเข้าชมเป็นหมู่คณะคนละ 50 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท
อีเมล:
insects_museum@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2542
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

THE HIDEN GEM OF CHIANGMAI

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 19-03-2551

ที่มา: Bangkok Post

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์แมลงโลกและมรดกธรรมชาติ

ดร.รำพา รัตนฤทธิกุล เจ้าของพิพิธภัณฑ์ เริ่มสะสมแมลงตั้งแต่พ.ศ. 2500 และจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี พ.ศ.2542 ด้วยความคิดที่ว่า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยายังมีอยู่น้อย ส่วนใหญ่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี และต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของชีวิตธรรมชาติ ได้รู้จักและเข้าใจในทรัพย์แผ่นดินที่ธรรมชาติให้มา อาคารพิพิธภัณฑ์มี 3 ชั้น ใช้เป็นห้องจัดแสดงจำนวน 3 ห้อง ใช้กล่องกระจกที่ออกแบบเพื่อจัดแสดงแมลง ผีเสื้อ ยุง โดยเฉพาะ จำนวน 150 ตู้ นอกจากนี้ยังจัดแสดงหินแร่ชนิดต่างๆ เปลือกหอย และซากชีวิตสิ่งดึกดำบรรพ์ที่กลายเป็นหิน พร้อมป้ายคำอธิบาย ของที่จัดแสดงได้มาจากทั้งการซื้อ รับบริจาค และแลกเปลี่ยนกับพิพิธภัณฑ์แมลงแห่งอื่นๆ

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 108.
ชื่อผู้แต่ง:
-