หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์:
0-2800-2680-9 ต่อ 4346-7
โทรสาร:
0-2442-9580
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
muarms@mahidol.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2554
ของเด่น:
-
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

“หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” จัดแสดงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งผลงานของชาวมหิดลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม โดยใช้แนวคิดเรื่อง “รุ้ง” ซึ่งมี 7 สี สื่อถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ประกอบด้วย 7 ตัวอักษร (M-A-H-I-D-O-L) และ “ดิน” สื่อถึงเกียรติประวัติของสถาบันที่สั่งสมกันมาและเป็นแหล่งกำเนิดพืชพันธุ์ซึ่งก็คือคนรุ่นใหม่
 
  “หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล”แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้
 
1. “มหิดลวันนี้” : แสดงภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร รวมทั้งคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกส่วนงาน
 
2. เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ “มหาวิทยาลัยการแพทยศาสตร์” : แสดงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการในยุคแรกของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่การตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์การขยายขอบเขตการเรียนการสอน ชีวิตนักศึกษาและการเรียนการสอนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้งจุดตั้งต้นของมหาวิทยาลัยที่สืบเนื่องมาจากการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช

3. “มหิดล” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ : แสดงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยตั้งแต่การพระราชทานนาม “มหิดล” เป็นชื่อมหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2512 การจัดหาที่ดินและสร้างเขตพื้นที่ศาลายา และบทบาททางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 และ 6 ต.ค. 2519 รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” พร้อมทั้งแสดงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน และวิสัยทัศน์ในอนาคตของมหาวิทยาลัย

ที่มา: เอกสารนำชม หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
วริสรา แสงอัมพรไชย/ ภาพถ่าย
ชื่อผู้แต่ง:
-