จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-พระเจริญราชธน

จำนวน 17 รายการ

1. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๖๓ (คาถาธรรมบท พราหมวรรคที่ ๒๖) อ่านต่อ >
2. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๖๔ (คาถาธรรมบท พราหมวรรคที่ ๒๖) อ่านต่อ >
3. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๖๕ (คาถาธรรมบท พราหมวรรคที่ ๒๖) อ่านต่อ >
4. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๖๖ (คาถาธรรมบท พราหมวรรคที่ ๒๖) อ่านต่อ >
5. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๖๗ (อัฐวรรคคาถา กามสูตรที่ ๑) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๖๙ (อัฐวรรคคาถา ทุฏฐัฏฐกสูตรที่ ๓) อ่านต่อ >
7. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๐ (อัฐวรรคคาถา ทุฏฐัฏฐกสูตรที่ ๓ และสุทธฎฐกสูตรที่ ๔) อ่านต่อ >
8. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๒ (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ ๑๑) อ่านต่อ >
9. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๓ (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ ๑๑ และจุฬวิยูหสูตรที่ ๑๒) อ่านต่อ >
10. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๔ (อัฐวรรคคาถา จุฬวิยูหสูตรที่ ๑๒) อ่านต่อ >
11. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๕ (อัฐวรรคคาถา จุฬวิยูหสูตรที่ ๑๒) อ่านต่อ >
12. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๖ (อัฐวรรคคาถา มหาวิยูหสูตรที่ ๑๓) อ่านต่อ >
13. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๗ (อัฐวรรคคาถา มหาวิยูหสูตรที่ ๑๓) อ่านต่อ >
14. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๙ (อัฐวรรคคาถา ตุวฏกสูตรที่ ๑๔) อ่านต่อ >
15. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๐ (อัฐวรรคคาถา ตุวฏกสูตรที่ ๑๔) อ่านต่อ >
16. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๑ (อัฐวรรคคาถา อัตตทัณฑสูตรที่ ๑๕) อ่านต่อ >
17. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๙๒ (อัฐวรรคคาถา อัตตทัณฑสูตรที่ ๑๕) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170