จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๓ (พระพุทธนารทะปทุมุตตระ)

จารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๓ (พระพุทธนารทะปทุมุตตระ) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:54:41

ชื่อจารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๓ (พระพุทธนารทะปทุมุตตระ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
๒) สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ปทุมุตระ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ปทุมุตตระ
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อานนท” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อานันทะ”
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “หังษะวะดี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “หังสวดี”
๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “พสุละทัตะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “วสุทัตตา”
๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อุตระกุมาร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อุตตรกุมาร”
๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “วัศวดี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “วสวัตถี”
๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “รูปานนท” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “รุจานันทะ”
๘. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุจิตราชิวก” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุมิตตะอาชีวก”
๙. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อภิไสมย” (อภิสมัย) หมายถึง ความตรัสรู้
๑๐. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุมมะเถร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุมนะ”
๑๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อายุศม์” คือ อายุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170