ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมพัฒนางานพิพิธภัณฑ์


นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมศิลปากรกำหนดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การแลกเปลี่ยนวิทยาการและวัฒนธรรมระหว่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู ประเทศญี่ปุ่น กับ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย โดยตนในฐานะอธิบดีกรมศิลปากร และ นายมิวะ คะโระกุ ผู้อำนวยการใหญ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนาม โดยบันทึกความเข้าใจมีสาระสำคัญโดยสรุปว่า กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู ประเทศญี่ปุ่น มีแผนงานในการดำเนินการแลกเปลี่ยนวิทยาการและวัฒนธรรมร่วมกัน เป็นแผนระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560
       
1.การศึกษา ค้นคว้า วิจัยร่วมกันในมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้า ศิลปะและงานช่าง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและการติดต่อทางวัฒนธรรม ฯลฯ

2.การศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อการอนุรักษ์และวิเคราะห์มรดกวัฒนธรรม เป็นต้นว่า การวิเคราะห์วัสดุและเทคนิคการทำเครื่องเขิน (งานลงรัก) การทำสิ่งทอ ฯลฯ

3.การศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนาประชาคมพิพิธภัณฑ์และการสร้างมวลชนสัมพันธ์

4.ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อการปกป้องคุ้มครองและการฟื้นฟูสภาพพิพิธภัณฑสถานและวัตถุในพิพิธภัณฑ์

5.ดำเนินการโครงการร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมของพิพิธภัณฑสถานนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากร เช่น นักวิจัย ภัณฑารักษ์
(ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 27 สิงหาคม 2555)

เผยแพร่เมื่อ: 30 สิงหาคม 2555