พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลอด ปโมทิตะเจดีย์


ปโมทิตะเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลอด ปโมทิโต ก่อสร้างเมื่อปี 2539 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ยอดเจดีย์เป็นรูปดอกบัวตูม การจัดแสดงภายในแบ่งเป็นชั้น 1 เป็นห้องโถงประดิษฐานรูปพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเก็บพระไตรปิฎก ชั้น 2 จัดแสดงเรื่องราวและประวัติหลวงปู่หลอด เรื่องราวพระสายป่า จัดแสดงรูปเหมือนหลวงปู่หลอด หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และเจ้าคุณพระอุบาลี คุณูปมาจารย์ จัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร พัดยศ ตราตั้งของหลวงปู่หลอด ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้โบราณต่าง ๆ และชั้น 3 เป็นมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุพระอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ที่อยู่:
วัดป่าศรีสว่าง บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล