The first survey of university museums in Thailand

บทความเรื่อง "The First Survey of University Museums in Thailand" เป็นผลงานของคุณยิ่งยศ  ลาภวงศ์ นักพิพิธภัณฑ์สังกัดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี จ.สงขลา  ที่ศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยไทย  ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติไว้อย่างน่าสนใจ 

ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย  ขอขอบคุณคุณยิ่งยศ ลาภวงศ์ ที่ส่งบทความมาเผยแพร่และแบ่งปันความรู้

คลิกดาวน์โหลดบทความ pdf
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 08 พฤษภาคม 2557
วันที่แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2557