การอนุรักษ์และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ ฉบับง่าย

          ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย เห็นอุปสรรคของเครือข่ายวัดและสถาบันทางวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ ที่มีวัตถุสะสมคือเอกสารโบราณเป็นจำนวนมาก ซึ่งเอกสารเหล่านั้นมีเนื้อหาที่ทรงคุณค่า ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันสำคัญ สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ตำรายา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น ธรรมคดี  แต่ยังไม่สามารถจัดการและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อันเนื่องมาจากขาดการอนุรักษ์เชิงกายภาพ การสำรวจ และทำทะเบียนเพื่อให้ทราบจำนวนและประเภทข้อมูล ทำให้เข้าถึงเนื้อหาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อเป็นไปด้วย ความลำบาก ซึ่งวัดและสถาบันทางวัฒนธรรมหลายแห่งพยายามติดต่อให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เข้าไปทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณเหล่านั้น ศมส. จึงจัดทำชุดการเรียนรู้พร้อมใช้ เรื่อง การจัดการเอกสารโบราณ (Learning Tool Kit) สำหรับ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวที่สามารถใช้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยเครือข่ายที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม

          ชุดการเรียนรู้พร้อมใช้ เรื่อง การจัดการเอกสารโบราณ (Learning Tool Kit) นี้ ประกอบไปด้วย

1.  คู่มือ กดอ่านรายละเอียด

2. คลิปวิดีโอแนะนำการปฏิบัติงานเบื้องต้นของแต่ละขั้นตอน 

3.  ชุดเครื่องมือทำความสะอาดเอกสารโบราณเบื้องต้น

ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  โทร. 028809429 ต่อ 3820   อีเมล database@sac.or.thอ้างอิง :

ชื่อผู้แต่ง: ดอกรัก พยัคศรี, ยุวดี ศรีห้วยยอด และนิสา เชยกลิ่น