จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์

จารึก

จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกวัดพระธาตุพนม ๓, คำจารึกอิฐเผา

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๔๙ และ ๒๔๖๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๒ บรรทัด มี ๑๙ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๔ ซม. สูง ๓๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นพ. ๖”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์”
๓) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกวัดพระธาตุพนม ๓” (มีเฉพาะด้านที่ ๒)
๔) ในหนังสือ อุรังคนิทาน กำหนดเป็น “คำจารึกอิฐเผา” (มีเฉพาะจารึกด้านที่ ๒)

ปีที่พบจารึก

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕

สถานที่พบ

ประตูด้านทิศตะวันออกของวิหารทิศใต้ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ปัจจุบันอยู่ที่

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตรบูร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๐๘-๓๑๓.
๒) ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๖๙-๓๗๑.
๓) อุรังคนิทาน (กรุงเทพฯ : นีลนาราการพิมพ์, ๒๕๓๗), ๑๓๗-๑๓๙.

ประวัติ

จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์นี้ เจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้พบเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นศิลาจารึกรูปใบเสมา พบที่ประตูด้านทิศตะวันออกของวิหารทิศใต้ วัดพระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีจารึก ๒ แห่ง คือ ด้านหน้าและด้านหลัง พระพนมเจติยานุรักษ์ ได้คัดจำลองอักษรจารึกไว้ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ และศึกษาธิการจังหวัดนครพนมได้นำสำเนาอักษรจารึกที่คัดนั้น ส่งให้เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่อเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติได้อ่านแปลจารึกนี้แล้ว จึงทราบว่า ข้อความในสำเนาจารึกทั้ง ๒ แผ่นนั้นไม่ต่อเนื่องกัน อีกทั้งจารึกขึ้นต่างยุคสมัย และต่างรูปแบบอักษรอีกด้วย ในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้เดินทางไปสำรวจเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ทราบว่า ศิลาจารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์นี้ ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปจากที่เดิมแล้ว ต่อมาในการสำรวจครั้งเดือนเมษายน ๒๕๒๙ ได้พบจารึกหลักนี้ที่กุฏิรองเจ้าอาวาส และจากการสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่วัดพระธาตุพนม โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้พบจารึกหลักนี้อยู่ใน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตรบูร ด้วยสภาพจารึกถูกผนึกติดไว้ที่เสา ทำให้สามารถเห็นอักษรจารึกได้เพียงด้านเดียวคือ ด้านที่ ๒

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกด้านที่ ๑ จารึกด้วยอักษรธรรมอีสาน เนื้อความในจารึกกล่าวถึงเจ้าครูศีลาภิรัตน์ พร้อมด้วยภิกษุ สามเณร และสัปบุรุษ ประดิษฐานพัทธสีมาไว้ในพระบวรพุทธศาสนา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ จารึกด้านที่ ๒ จารึกด้วยอักษรไทยน้อย เนื้อความในจารึก กล่าวถึงเจ้าพระยาจันทสุริยวงศา เมืองมุกดาหาร ได้สร้างพัทธสีมาไว้ในพระพุทธศาสนา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๙

ผู้สร้าง

พระยาหลวงเมืองจัน (เฉพาะด้านที่ ๒)

การกำหนดอายุ

ข้อความในจารึกทั้งสองด้านนั้น ไม่ต่อเนื่องกัน อีกทั้งจารึกขึ้นต่างยุคสมัยกัน กล่าวคือ ข้อความจารึกด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. (๑)๑๖๘ (เข้าใจว่ามีการละเลข ๑ ตัวหน้า) ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๙ อันเป็นสมัยที่อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ขึ้นกับราชอาณาจักรไทย มีเจ้าอนุวงศ์เป็นเจ้าครองนคร (พ.ศ. ๒๓๔๖-๒๓๗๐) ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒) ส่วนข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๓ ได้ระบุ จ.ศ. ๑๒๘๓ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๔ อันเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกวัดพระธาตุพนม ๓,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๖๙-๓๗๑.
๒) บุญนาค สะแกนอก, “จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๐๘-๓๑๓.
๓) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๕๓ พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), ๒๖๑-๒๘๗, ๔๑๑-๔๓๒.
๔) พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว อุทุมมาลา), อุรังคนิทาน : ตำนานพระธาตุพนม (พิสดาร), พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (กรุงเทพฯ : นีลนาราการพิมพ์, ๒๕๓๗), ๑๓๗-๑๓๙.
๕) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๑๗๐-๑๗๔.

ภาพประกอบ

๑) ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)
๒) ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-14, ไฟล์; Nph_00300_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170