จารึกเจ้าเถรคิริสัทธา

จารึก

จารึกเจ้าเถรคิริสัทธา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าเถรคิริสัทธา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเลขที่ ๕๑/๒๔๙๙

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๕๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

เงิน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒ ซม. ยาว ๑๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กท. ๕๔”
๒) กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำหนดเป็น “จารึกเลขที่ ๕๑/๒๔๙๙”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกเจ้าเถรคิริสัทธา”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๔๙๙

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๘๕-๘๗.

ประวัติ

จารึกเจ้าเถรคิริสัทธานี้ เป็นจารึกแผ่นเงิน ลักษณะเหมือนลาน ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้นิยมเรียกว่า จารึกลานเงิน จารึกนี้เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ สำรวจและคัดจำลองอักษร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงเจ้าเถรคิริสัทธาว่าได้อัญเชิญพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และอุบาสกอุบาสิกาให้ร่วมกระทำการอะไรบางอย่างซึ่งในจารึกมิได้ระบุไว้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ บอกพุทธศักราช ๑๙๕๘ ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนครินทราธิราช (เจ้านครอินทร์) (พ.ศ. ๑๙๕๒-๑๙๖๗)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) เทิม มีเต็ม, “จารึกเจ้าเถรคิริสัทธา,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๘๕-๘๗.
๒) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. ๕๓ พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), ๗๕-๗๗.

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170