จารึกวัดป่าบง

จารึก

จารึกวัดป่าบง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 18:03:05 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดป่าบง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑.๖.๑.๑ วัดป่าบง พ.ศ. ๒๐๓๙/ค.ศ. ๑๔๙๖, ลป. ๑๒ จารึกวัดป่าบง พ.ศ. ๒๐๓๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๙ บรรทัด

วัตถุจารึก

แผ่นหิน สีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา แตกตรงกลางเป็น ๒ ท่อน

ขนาดวัตถุ

ด้านที่ ๑ กว้าง ๓๒ ซม. สูง ๕๗ ซม. ด้านที่ ๒ กว้าง ๔๔ ซม. สูง ๓๒.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๑๒”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๒๘) กำหนดเป็น “๑.๖.๑.๑ วัดป่าบง พ.ศ. ๒๐๓๙/ค.ศ. ๑๔๙๖”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๑๒ จารึกวัดป่าบง พ.ศ. ๒๐๓๙”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๔๗๑

สถานที่พบ

วัดป่าบง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดป่าบง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (สำรวจเมื่อ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๒๘) : ๖๕-๖๙.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๓๑-๒๓๓.

ประวัติ

ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๗-๙๙/ค.ศ. ๑๙๕๔-๕๖ ศิลาจารึกหลักนี้ถูกนำจากวัดพระเกิดไปไว้ที่สำนักงานศึกษาธิการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๔/ค.ศ. ๑๙๖๑ ได้ย้ายไปอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และ ใน พ.ศ. ๒๕๒๖/ค.ศ. ๑๙๘๓ ศิลาจารึกหลักนี้ก็ได้ถูกนำไปไว้ที่ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งต่อมาในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๙ เจ้าแสนกัลยาณสร้างวัดป่าบงแล้ว จึงขอพระราชานุญาตจากกษัตริย์เชียงใหม่ ถวายหมู่บ้าน ๓ แห่งที่แจ้ห่ม พร้อมทั้งป่าที่วังน้ำ แด่วัดป่าบง กษัตริย์เมืองเชียงใหม่ทรงอนุญาต

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๙ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, (แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๖๐), จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๑๒ จารึกวัดป่าบง พ.ศ. ๒๐๓๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๓๔-๒๓๖.
๓) ฮันส์ เพนธ์, “การสำรวจและวิจัยจารึก ๑.๖.๑.๑ วัดป่าบง พ.ศ. ๒๐๓๙/ค.ศ. ๑๔๙๖,” ศิลปากร ๒๙, ๒ (พฤษภาคม ๒๕๒๘) : ๖๕-๖๙.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-31, ไฟล์; LPg_1201_c และ LPg_1202_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170