จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 21 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2046, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเมืองแก้ว, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-พระศรีอาริยเมตไตรย, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างองค์พระธาตุ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-หล่อพระพุทธรูป, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทององค์พระธาตุ, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง-สีทัตถะมหาสุรมนตรี, บุคคล-สีทัตถะมหาสุรมนตรี,

จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑

จารึก

จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 19:13:10 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกที่วิหารพระธาตุลำปางหลวง, หลักที่ ๗๐ ศิลาจารึกที่วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง, ๑.๖.๑.๑ วัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๐๔๖, ลป. ๒ จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๐๔๖

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๙ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๘ ซม. สูง ๑๐๙ ซม. หนา ๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๒”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (สิงหาคม ๒๔๙๕) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกที่วิหารพระธาตุลำปางหลวง”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๗๐ ศิลาจารึกที่วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗ กำหนดเป็น “๑.๖.๑.๑ วัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๐๔๖”
๕) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๒ จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๐๔๖”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๐๔) : ๗๓-๗๙.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๑๗๙-๑๘๔.
๓) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๔๗), ๓๓-๔๖.
๔) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ :จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,๒๕๕๑), ๒๐๒-๒๐๕.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ในปี พ.ศ. ๒๐๔๖ เจ้าเมืองนครสีทัตถมหาสุรมนตรีได้ขึ้นครองเมืองนครนี้มาแล้ว ๖ เดือน ทรงร่วมกับพระสงฆ์ ข้าราชการ และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ก่อสร้างวิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง ข้อความในจารึกกล่าวถึงรายละเอียดเรื่องวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโดยละเอียด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุข้อความ “ศักราชได้ ๘๖๕ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๔๖ อันเป็นสมัยที่พญาแก้วปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๒ จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๐๔๖,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๐๒-๒๐๕.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๓) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำอ่านศิลาจารึกที่วิหารพระธาตุลำปางหลวง จ. ลำปาง (จ.ศ. ๘๕๔ พ.ศ. ๒๐๓๙),” ศิลปากร ๔,๕ (มกราคม ๒๕๐๔) : ๗๓-๗๙.
๔) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๗๐ ศิลาจารึกที่วิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง จ.ศ. ๘๕๘ (พ.ศ. ๒๐๓๙),” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๑๗๙-๑๘๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170