จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 17 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2039, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พญายอดเชียงราย, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีเทา, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดเชียงราย ลำปาง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ, เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ-สาปแช่ง, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง, บุคคล-สมเด็จพระศรีธรรมมหาบรมจักรวรรดิ์ ธรรมมิกราชาธิราช,

จารึกวัดเชียงราย

จารึก

จารึกวัดเชียงราย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 17:58:45 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดเชียงราย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขามและภาษาไทย, ลป. ๖ จารึกวัดบ้านด่าน พ.ศ. ๒๐๓๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๕ ซม. สูง ๑๔๔ ซม. หนา ๑๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๖”
๒) วัดเชียงราย กำหนดเป็น “ลป/พิเศษ ๑”
๓) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๓) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขามและภาษาไทย”
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๖ จารึกวัดบ้านด่าน พ.ศ. ๒๐๓๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (สำรวจเมื่อ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๓) : ๙๕-๑๐๐.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๑๙-๒๒๒.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๙ สมเด็จพระศรีธรรมมหาบรมจักรวรรดิ์ ธรรมมิกราชาธิราช ได้อุทิศที่นา และข้าพระจำนวนมากแก่วัดบ้านด่าน ทั้งได้มีบัญชาให้บรรดาขุนนางนำจารึกมาฝังไว้เพื่อประกาศห้ามและสาปแช่งผู้ที่มาเบียดบังทรัพย์สินของวัด ข้อความจารึกด้านที่ ๒ เป็นรายนามข้าทาสที่อุทิศแก่วัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๙ อันเป็นต้นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๖ จารึกวัดบ้านด่าน พ.ศ. ๒๐๓๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๑๙-๒๒๒.
๓) เทิม มีเต็ม, “คำอ่านศิลาจารึกอักษรไทยฝักขามและภาษาไทย จ.ศ. ๘๕๘,” ศิลปากร ๑๔, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๓) : ๙๕-๑๐๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-31, ไฟล์; LPg_0601_c และ LPg_0602_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170