จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกวัดพระธาตุช่างเคิ่ง

จารึก

จารึกวัดพระธาตุช่างเคิ่ง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2558 08:48:00 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 09:37:42 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระธาตุช่างเคิ่ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๗๗ จารึกวัดพระธาตุช่างเคิ่ง (พ.ศ. ๒๓๙๑)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา, ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๙๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๗ บรรทัด (บรรทัด ๑-๑๖ เป็นอักษรฝักขาม และบรรทัดที่ ๑๗ เป็นอักษรธรรมล้านนา)

วัตถุจารึก

แผ่นไม้

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๗๗”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๑๗๗ จารึกวัดพระธาตุช่างเคิ่ง (พ.ศ. ๒๓๙๑)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระธาตุช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๘ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), ๑๓๗-๑๔๘.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๑๗, ๑๕๕-๑๕๗.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๘ พ.ศ.๒๕๔๗ และพิมพ์ครั้งที่ ๒ ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

พระเจ้าแก้วเนืองมากับพระนางศรีบุญยวง อัครชายา มีความเลี่อมใสศรัทธา จึงได้บัญชาให้ครูบาศามณีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยทุหลวงนันทา ทุหลวงโพธา ทุหลวงเทพ อันมีแสนศิริเป็นประธานฝ่ายฆราวาส สร้างฉัตรเงินเพื่อประดิษฐานไว้คุ้มเศียรพระพุทธรูป ทั้งยังสร้างวิหารอีก ๒ หลังสำหรับเป็นที่จัดเก็บและดูแลรักษาพระพุทธรูป

ผู้สร้าง

พระเจ้าแก้วเนืองมา

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๒ ระบุปีไว้ว่า “ศก(ปี)มศกราชได้ ๑๒๐๙ ปีมะเมีย” ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๙๑ อันเป็นสมัยที่พระเจ้ามโหตรประเทศปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๙๑-๒๓๙๗)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๑๗๗ จารึกวัดพระธาตุช่างเคิ่ง (พ.ศ. ๒๓๙๑),” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๕๕-๑๕๗.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170