จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images
  • images

ชุดคำค้น 20 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2033, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พญายอดเชียงราย, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีน้ำตาล, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดศรีเกิด แม่ฮ่องสอน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างเจดีย์, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหารเรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-ความเป็นอยู่และประเพณี, เรื่อง-ความเป็นอยู่และประเพณี-สร้างศิลาจารึก, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-กัลปนา, เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ, เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ-สาปแช่ง, บุคคล-มหาสามีสัทธรรมราชรัตนาเจ้า,

จารึกวัดศรีเกิด

จารึก

จารึกวัดศรีเกิด

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2556 16:08:26 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีเกิด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

มส. ๑ จารึกเมืองปาย, มส. ๑ จารึกวัดศรีเกิด พ.ศ. ๒๐๓๓, ๑.๑.๑.๑ อารามศรีเกิด พ.ศ. ๒๐๓๓

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๓ ด้าน จำนวน ๓๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีน้ำตาล

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา หักเอนขึ้นจากด้านซ้ายไปด้านขวา ส่วนล่างขาดหายไป

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖๓ ซม. ยาว ๗๙ ซม. (ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๑ ระบุว่า กว้าง ๖๒ ซม. ยาว ๘๓ ซม. และหนา ๑๕ ซม.)

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “มส. ๑ จารึกเมืองปาย”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๑๙) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดศรีเกิด อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๐๓๒-๒๐๓๓”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๑ กำหนดเป็น “๑.๑.๑.๑ อารามศรีเกิด พ.ศ. ๒๐๓๓”
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “มส. ๑ จารึกวัดศรีเกิด พ.ศ. ๒๐๓๓”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหนองบัว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๑๙) : ๗๒-๗๖.
๒) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๑ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙), ๒๘๗-๓๐๔.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๓๙๒-๓๙๗.

ประวัติ

ที่อยู่ดั้งเดิมของจารึกหลักนี้อยู่ที่ วัดหนองบัว ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ที่ ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน จนเมื่อ ราว พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้ถูกนำไปไว้ที่วัดหลวง ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน และได้ถูกย้ายไปไว้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๔๙) และเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ศ. ฮันส์  เพนส์ ได้รับจดหมายจากพระครูโศภณสวัสดิการ เจ้าคณะอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งให้ทราบว่า ที่วัดของท่าน คือ ที่วัดหลวง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย มีศิลาจารึกแผ่นหนึ่ง ซึ่งนำมาจากที่อื่นและเก็บรักษาไว้ที่วัดหลวง พระครูโสภณฯ ได้ขอร้องให้ ศ. ฮันส์ เพนธ์ อ่านและศึกษาศิลาจารึกหลักนี้

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๒ มหาสามีสัทธรรมราชรัตนาเจ้าได้สร้างมหาเจดีย์และมหาวิหารในอารามวัดศรีเกิด แล้วอุทิศบุญกุศลแด่กษัตริย์แลพระมารดา พร้อมผูกสีมา สถาปนาศิลาจารึกเพื่อประกาศรายชื่อข้าพระที่อุทิศแก่พระอาราม

ผู้สร้าง

มหาสามีสัทธรรมราชรัตนาเจ้า

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากข้อความในจารึก ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๔ ที่ว่า “ศักราชได้ ๘(๕๒)” โดยนำเลขจุลศักราช บวกด้วยเลข ๑๑๘๑ จะได้เท่ากับ ๒๐๓๓ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพญายอดเชียงราย พ.ศ ๒๐๓๓-๒๐๓๘

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๖, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๕๘)-(๕๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “มส. ๑ จารึกวัดศรีเกิด พ.ศ. ๒๐๓๓,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๓๙๒-๓๙๗.
๓) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๑.๑.๑ อารามศรีเกิด พ.ศ. ๒๐๓๓,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๑ : จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๓ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙), ๒๘๗-๓๐๔.
๔) ฮันส์ เพนธ์, “ศิลาจารึกวัดศรีเกิด อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๐๓๒-๒๐๓๓,” ศิลปากร ๑๙, ๖ (มีนาคม ๒๕๑๙) : ๗๒-๗๖.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170