จารึกบนผ้าพระบฏวัดนาเตา

จารึก

จารึกบนผ้าพระบฏวัดนาเตา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2555 16:18:55 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบนผ้าพระบฏวัดนาเตา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกบนผ้าพระบฏ วัดนาเตา ๒ (นน. ๒๐๙๔) จ.ศ. ๑๑๗๗ (พ.ศ. ๒๓๕๘), จารึกพระบฏ วัดนาเตา อ. นาน้อย จ. น่าน

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๕๘

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

ผ้าฝ้าย

ลักษณะวัตถุ

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๐๐ เซนติเมตร ยาว ๓๐๐ เซนติเมตร

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๙๔”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาเตา ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาเตา ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

๑) การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๗๐-๓๗๕.
๒) ดำรงวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒), ๑๗-๒๘.

ประวัติ

จารึกพระบฏวัดนาเตามีจุดเด่น ๒ ประการ คือเป็นจารึกการกัลปนาที่เขียนลงบนพระบฏซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในจังหวัดน่านและเป็นจารึกที่มี “คำปรารถนา” (ความปรารถนา) หรือคำอธิษฐานของผู้จารึกที่แตกต่างไปจากจารึกการกัลปนาในล้านนาโดยทั่วไปที่มักจะเป็นการอธิษฐานขอให้ถึงสุข ๓ ประการ และให้ได้พบพระศรีอาริยเมตไตยหรือให้ได้ถึงพระนิพพานเท่านั้น แต่ในจารึกพระบฏวัดนาเตานี้ พระธรรมชัยภิกขุผู้ถวายพระบฏได้อธิษฐานขอให้ได้พระอรหัตผล คือ ให้บรรลุวิโมกขธรรม ๘ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ ในสมัยของพระอนาคตพระพุทธเจ้า ขอให้เป็นคนดีดั่งพระเมตไตย ขอให้มีปัญญา ๓ และธรรมสโมธาน ๘ เป็นต้น และคำปรารถนาที่ระบุข้อธรรมะขั้นสูงนี้เขียนด้วยภาษาบาลีถึง ๔ บรรทัด อันแสดงให้ความสามารถในการเรียบเรียงภาษาบาลี และความรู้ในข้อธรรมะทางพุทธศาสนาของพระภิกษุธรรมชัยผู้จารึกได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๓๕๘ ธรรมชัยภิกขุพร้อมด้วยบิดาได้เขียนผ้าพระบฏนี้ไว้ เพื่อเป็นปัจจัยให้ได้พบความสุขทั้งทางโลกิยะ โลกุตตระ และสุขแห่งพระนิพพาน

ผู้สร้าง

ธรรมชัยภิกขุพร้อมด้วยบิดา

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑ คือ “ศักพทะ ๑๑๗๗ ตัว”ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๕๘

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นิสา เชยกลิ่น (๒๕๕๕) ; นวพรรณ ภัทรมูล (๒๕๕๗), แก้ไขเพิ่มเติม,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., จาก :
๑) กรรณิการ์ วิมลเกษม และชัยณรงค์ กลิ่นน้อย, “จารึกวัดพระบฏ วัดนาเตา อ. นาน้อย จ. น่าน,” ดำรงวิชาการ ปีที่ ๘, ฉบับที่ ๒ (กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒) : ๑๗-๒๘.
๒) ยุทธพร นาคสุข, “จารึกบนผ้าพระบฏ วัดนาเตา ๒ (นน. ๒๐๙๔) จ.ศ. ๑๑๗๗ (พ.ศ. ๒๓๕๘),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๗๐-๓๗๕.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170