ปรับขนาดตัวอักษร

| |
  

หมวด ฝ

ทั้งหมด: 116 รายการ

ฝนชะลาน

ภาคกลาง
ฝนล้างขางประทีป : ความเชื่อ

ภาคอีสาน
ฝนแสนห่า

ภาคใต้
ฝนห่าเงินห่าฅำ

ภาคเหนือ
ฝรั่ง : พืช

ภาคกลาง ภาคใต้
ฝรั่ง, ขนม

ภาคกลาง
ฝรั่งกุฎีจีน, ขนม

ภาคกลาง
ฝรั่งรุก

ภาคกลาง
ฝอยทอง : พืช

ภาคใต้
ฝอยทอง, ขนม

ภาคกลาง