จารึกที่เจดีย์วัดชุมพลนิกายาราม

จารึก

จารึกที่เจดีย์วัดชุมพลนิกายาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกที่เจดีย์วัดชุมพลนิกายาราม

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๐๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓๐ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินอ่อน สีเขียว

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๒ ซม. สูง ๔๐ ซม. หนา ๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "อย. ๓๔ จารึกพระบรมราชโองการ ร. ๔"
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ กำหนดเป็น "หลักที่ ๑๙๑ จารึกบนหินอ่อน"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดชุมพลนิกายาราม ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดชุมพลนิกายาราม ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑ - ๓.

ประวัติ

จารึกหลักนี้นายประสาร บุญประคองเป็นผู้อ่าน โดยมีการตีพิมพ์ลงในประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ ในพ.ศ. ๒๕๒๑ โดยเรียกว่า "หลักที่ ๑๙๑ จารึกบนหินอ่อน" ปัจจุบันอยู่ที่องค์พระเจดีย์วัดชุมพลนิกายาราม ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี่ในพระอุโบสถของวัดยังมีจารึกอีก ๙ หลัก โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ๗ องค์ (ดูเพิ่มเติมได้ใน "จารึกบนหินอ่อนที่วัดชุมพลนิกายาราม ๑ - ๙")

เนื้อหาโดยสังเขป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้ปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ ๒ องค์อาคารต่างๆ และพระพุทธรูปในวัดชุมพลนิกายาราม รวมถึงบรรจุพระบรมธาตุ โดยมีการกล่าวถึงประวัติของเจดีย์ว่าสร้างในรัชกาลพระเจ้าปราสาททองและปฏิสังขรณ์ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในสมัยอยุธยา

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชล่าสุดที่ปรากฏในจารึกคือ "..ศักราช ๑๒๒๕.." ตรงกับพ.ศ. ๒๔๐๖

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) ประสาร บุญประคอง, "หลักที่ ๑๙๑ จารึกบนหินอ่อน," ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑ - ๓.
๒) ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖).
๓) สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170