จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาท

จารึก

จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาท

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาท

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

เงิน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๖ ซม. ยาว ๔๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กท. ๕๗”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาท”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๒๐-๑๓๐.

ประวัติ

จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาทนี้ เป็นจารึกแผ่นเงิน เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ สำรวจและคัดจำลองอักษร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๖ เนื่องจากจารึกแผ่นนี้เส้นอักษรบางมาก การอ่านและจำลองเส้นอักษรจึงทำได้ยากอย่างยิ่ง อีกทั้งเวลาการทำงานมีจำกัด ส่วนผิดพลาดในเรื่องของรูปสัณฐานแห่งเส้นอักษรจึงต้องมีอยู่อย่างแน่นอน แต่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการรวบรวมจารึกเพื่อจัดพิมพ์ในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจารึกแผ่นนี้ในภาพถ่ายมองไม่เห็นเส้นอักษร จึงจำเป็นต้องใช้วิธีคัดจำลองเส้นอักษรจากจารึก โดยพยายามคัดจำลองเส้นอักษรในเหมือนจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงเรื่องมงคล ๑๐๘ ที่ปรากฏบนรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จากลักษณะเส้นอักษรที่ปรากฏในจารึกทำให้สามารถสันนิษฐานได้ว่า จารึกแผ่นนี้น่าจะจารึกขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ทั้งนี้สังเกตได้จากลักษณะเส้นอักษรส่วนใหญ่จะเหมือนกับเส้นอักษรในจารึก ชน. ๑๓

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และบุญเลิศ เสนานนท์, “จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาท,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๒๐-๑๓๐.

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170