จารึกบ้านพุทรา

จารึก

จารึกบ้านพุทรา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบ้านพุทรา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Stèle de Ban Phŭtsa (K. 396), หลักที่ ๑๒๓ จารึกที่บ้านพุทรา จังหวัดนครราชสีมา

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๕

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. ๙”
๒) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VI กำหนดเป็น “Stèle de Ban Phŭtsa (K. 396)”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๒๓ จารึกที่บ้านพุทรา จังหวัดนครราชสีมา”
๔) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ กำหนดเป็น “จารึกบ้านพุทรา”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

บ้านพุดซา (ข้อมูลเดิมเขียนเป็น บ้านพุทรา) ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

บ้านพุดซา (ข้อมูลเดิมเขียนเป็น บ้านพุทรา) ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พิมพ์เผยแพร่

๑) Inscriptions du Cambodge vol. VI (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1954), 99.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๒๕๓.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๘๒-๘๓.

ประวัติ

ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้กล่าวถึงจารึกนี้ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge ว่า พบที่วัดตะวันตกในหมู่บ้านพุทรา ราว ๑๐ กิโลเมตร ทางทิศเหนือของเมืองนครราชสีมา เป็นแผ่นหินหรือใบเสมาซึ่งข้างบนนั้นมีจารึกภาษาสันสกฤตสั้นๆ จารึกนี้ดูจะเป็นการฝึกหัดของนักจารึกยิ่งกว่าเป็นข้อความอนุสรณ์อย่างแท้จริง ตัวอักษรที่ใช้จะอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึง พระรุทรโลก อันเป็นพระนามของพระเจ้าหรรษวรมันที่ ๑ เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบรรทัดที่ ๒ ได้ระบุพระนาม “รุทรโลเก” อันเป็นพระนามของพระเจ้าหรรษวรมันที่ ๑ เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงเป็นโอรสของพระเจ้ายโศวรมัน และครองราชย์อยู่ระหว่าง พ.ศ. ๑๔๕๕-๑๔๖๕ ดังนั้นจารึกหลักนี้จึงน่าจะถูกสร้างขึ้นภายหลังช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) Goerge Cœdès, “Stèle de Ban Phŭtsa (K. 396),” in Inscriptions du Cambodge vol. VI (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1954), 99.
๒) ยอร์ช เซเดส์, “หลักที่ ๑๒๓ จารึกที่บ้านพุทรา จังหวัดนครราชสีมา,” แปลโดย ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล และฉ่ำ ทองคำวรรณ จาก Stèle de Ban Phutsa (K. 396), ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๒๕๓.
๓) ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกบ้านพุทรา,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๘๒-๘๓.

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170