จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี

จารึก

จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Lŏp’bǔri (Sαn Čău) (K. 412), หลักที่ ๒๑ ศิลาจารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี, จารึกที่ ๒๑ ศิลาจารึกที่ศาลเจ้า เมืองลพบุรี

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๕-๑๖

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทราย

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๘ ซม. สูง ๑๒๐ ซม. หนา ๓๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลบ. ๓”
๒) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VIII กำหนดเป็น “Lŏp’bǔri (Sαn Čău) (K. 412)”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ ๒ กำหนดเป็น “หลักที่ ๒๑ ศิลาจารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี”
๔) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๒ กำหนดเป็น “จารึกที่ ๒๑ ศิลาจารึกที่ศาลเจ้า เมืองลพบุรี”
๕) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ กำหนดเป็น “จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๔๔๐-๒๔๕๐

สถานที่พบ

ศาลเจ้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผู้พบ

พันตรี แอ โมนิเอร์

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ ๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒),๓๑-๓๓.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๒ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๔), ๑๗-๑๙.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๕๓-๒๕๗.

ประวัติ

นายพันตรี แอ โมนิเอร์ ผู้สำเร็จราชการกรุงกัมพูชา ได้พบศิลาจารึกหลักนี้พร้อมศิลาชิ้นเล็กจารึก ๔-๕ บรรทัด ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี เมื่อประมาณ ๔๐ ปีล่วงมาแล้ว ปัจจุบันศิลาจารึกชิ้นใหญ่ตั้งอยู่ในหอพระสมุดวชิรญาณ ส่วนชิ้นเล็กอยู่ที่ใดไม่ปรากฏ

เนื้อหาโดยสังเขป

คำจารึกนี้เป็นเรื่องกัลปนาที่ดินกับคนใช้และสิ่งของต่างๆ ถวาย “พระบรมวาสุเทพ” คือ พระนารายณ์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกหลักนี้เป็นจารึกขอมโบราณ อายุพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ยอร์ช เซเดส์, “จารึกที่ ๒๑ ศิลาจารึกศาลเจ้า เมืองลพบุรี,” แปลโดย ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล และฉ่ำ ทองคำวรรณ ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๒ : จารึกทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ = Recueil des inscriptions du Siam deuxieme partie : inscriptions de Dvaravati, de Crivijaya et de Lavo ([กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, ๒๕๐๔), ๑๗-๑๙.
๒) ยอร์ช เซเดส์, “จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี,” แปลโดย ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล และฉ่ำ ทองคำวรรณ ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๕๓-๒๕๗. 
๓) ยอร์ช เซเดส์, “หลักที่ ๒๑ ศิลาจารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี,” ใน ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ ๒ : จารึกกรุงทวารวดี เมืองละโว้ และประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชัย ([กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์พิพรรฒนากร, ๒๔๗๒), ๓๑-๓๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-19, ไฟล์; LB_008)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170