จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๒

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2550 13:24:06 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

อบ. ๑๗ จารึกวัดมหาวนาราม หลักที่ ๕, จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๔

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๗๒

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๑ ซม. สูง ๑๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “อบ. ๑๗ จารึกวัดมหาวนาราม หลักที่ ๕”
๒) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๔”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ในวิหารวัดป่าใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ในวิหารวัดป่าใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๙๗-๓๙๘.

ประวัติ

พระพุทธรูปองค์นี้เคยเป็นหมู่พระประธานในวิหารหลังเก่า ต่อมาได้มีการซ่อมแซมและมีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปต่างๆ ออกเพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซม จึงได้พบว่ามีจารึกอยู่ที่ฐานของพระพุทธรูปองค์นี้ พระภิกษุทองแดง พุทธเกตุ ได้อ่านจารึกหลักนี้และได้พิมพ์เผยแพร่ลงในหนังสือที่ระลึกในการทอดกฐินพระราชทาน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ แต่ในการอ่านครั้งนี้มีใจความไม่ตรงกันบางตอน และได้แก้ไขใจความบางตอนและศักราชให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึง วัน เดือน ปี ที่สร้างและนามของผู้สร้าง คือ ท่านเจ้าครูศรีวิลาส

ผู้สร้าง

ท่านเจ้าครูศรีวิลาส

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๑๑๙๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๗๒ อันเป็นสมัยที่พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (พรหม) เป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานี ซึ่งขณะนั้นเป็นประเทศราชขึ้นต่อราชอาณาจักรไทย ตรงกับสมัยที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปกครองราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวัติศาสตร์อีสาน, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒), ๙๑-๑๒๘.
๒) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๔,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๙๗-๓๙๘.
๓) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๕๓ พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), ๓๐๙-๓๓๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170