จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา ๒

จารึก

จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2550 13:54:13 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา ๒

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๖๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๖ ซม. สูง ๑๑๐ ซม. หนา ๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "อด. ๒"
๒) ในวารสาร ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๘ (มิถุนายน ๒๕๒๘) กำหนดเป็น "จารึกวัดสุวรรณคูหา หลักที่ ๒"
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น "จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา ๒" ๔) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว กำหนดเป็น "จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา ๓"

ปีที่พบจารึก

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

สถานที่พบ

วัดถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๘ (มิถุนายน ๒๕๒๘) : ๑๑๔ - ๑๒๗.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๓๙ - ๒๔๒.
๓) ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๐๘ - ๓๐๙.

ประวัติ

จารึกวัดสุวรรณคูหานี้ มี ๒ หลัก ตั้งอยู่บนซีเมนต์ภายในถ้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้พบเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ ๗ จังหวัดขอนแก่นทราบเรื่อง จึงติดต่อให้กองหอสมุดแห่งชาติ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำสำเนาจารึกทั้งสองหลักนั้น เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อนำสำเนาจารึกมาเก็บรักษาไว้ ที่หอพระสมุดวชิรญาณ ในกองหอสมุดแห่งชาติ

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงนามของพระยาสุรเทพเจ้า ว่าได้สร้างไว้เมื่อปี จ.ศ. ๙๘๘ และได้กล่าวถึงการอุทิศเลกวัด ถึง ๕ ครัว ในจำนวนนี้มีขุนนางผู้ใหญ่ถึง ๒ ครัว คือ แสนนันทสงคราม และ เทพอาสา ในตอนท้ายได้กล่าวคำสาปแช่งไว้ด้วย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๘๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๖๙ อันเป็นสมัยที่พระบัณฑิตโพธิสารปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ. ๒๑๖๕ - ๒๑๗๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) ธวัช ปุณโณทก, "ประวัติศาสตร์ สังคมและการเมืองอีสาน จากจารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา อุดรธานี," ศิลปวัฒนธรรม ๖, ๘ (มิถุนายน ๒๕๒๘) : ๑๑๔ - ๑๒๗.
๒) บุญนาค สะแกนอก, "จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา ๒," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๓๙ - ๒๔๒.
๓) ธวัช ปุณโณทก, "ศิลาจารึกถ้ำสุวรรณคูหา ๓," ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๐๘ - ๓๐๙.
๔) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๑๑๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170