จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 21 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2019, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเจ้าติโลกราช, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกที่อาคารหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแห่งชาติ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างกำแพง, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-บรรจุพระธาตุ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ฉลองพระพุทธรูป, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง-เจ้าหมื่นคำเพชร, บุคคล-เจ้าหมื่นคำเพชร,

จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร

จารึก

จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 12:25:17 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๑ จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร พ.ศ. ๒๐๑๙, จารึกในจังหวัดลำปาง, หลักที่ ๖๕ ศิลาจารึกจังหวัดลำปาง, ๑.๖.๑.๑ วัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๐๑๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๑๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๙ ซม. สูง ๗๔ ซม. หนา ๔.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๑”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (สิงหาคม ๒๔๙๕) กำหนดเป็น “จารึกในจังหวัดลำปาง”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๖๕ ศิลาจารึกจังหวัดลำปาง”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗ กำหนดเป็น “๑.๖.๑.๑ วัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๐๑๙”
๕) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๑ จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร พ.ศ. ๒๐๑๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

บริเวณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (เดิมชื่อ โรงเรียนสตรีวัฒนา) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (สิงหาคม ๒๔๙๕) : ๘๙-๙๓.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๑๕๒-๑๕๕.
๓) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), ๑๓-๒๐.
๔) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๐๐-๒๐๑.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๑๙ เจ้าหมื่นคำเพชรขึ้นครองเมืองนคร ได้ยกพระธาตุเจ้าไว้ในลำพาง ก่อกำแพงแปลงวิหาร และสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์ จากนั้นได้จัดพิธีฉลองพระพุทธรุป ด้วยการอุทิศที่ดิน และข้าพระ โดยหวังจักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในกาลภายหน้า

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๓๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๑๙ อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๑ จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร พ.ศ. ๒๐๕๘,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๐๐-๒๐๑.
๓) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำอ่านจารึกในจังหวัดลำปาง จ.ศ. ๘๓๘ (พ.ศ. ๒๐๑๙) ที่ขุดพบที่บริเวณโรงเรียนสตรีวัฒนา,” ศิลปากร ๖, ๓ (๒๔๙๕) : ๘๙-๙๓.
๔) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๖๕ ศิลาจารึกจังหวัดลำปาง,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๑๕๒-๑๕๕.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170