จารึกสร้างมหามณฑป (เมืองพยาว)

จารึก

จารึกสร้างมหามณฑป (เมืองพยาว)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกสร้างมหามณฑป (เมืองพยาว)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ./๑๒, พช. ๑๕, ๓๒๕, จารึกสร้างมหามณฑป (เมืองพยาว), จารึกการสร้างมหามณฑป, ลป. ๑๒ จารึกการสร้างพระมหามณฑป (พะเยา) พ.ศ. ๒๐๗๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๗๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา ส่วนยอดบนสุดชำรุดแตกหักหายไป

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖๓ ซม. สูง ๙๒ ซม. หนา ๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. ๑๒”
๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน กำหนดเป็น “ลพ./๑๒, พช. ๑๕, ๓๒๕”
๓) ในหนังสือ วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย กำหนดเป็น “จารึกสร้างมหามณฑป (เมืองพยาว)”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “จารึกการสร้างมหามณฑป”
๕) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๑๒ จารึกการสร้างพระมหามณฑป (พะเยา) พ.ศ. ๒๐๗๘”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

๑) วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), ๔๐.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๕๕-๓๕๘.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๘๙-๒๙๐.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นการจารึกบันทึกเรื่องการสร้างมหามณฑปที่เมืองพะเยา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๙๗ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๗๘ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองเกษเกล้า (พ.ศ. ๒๐๖๘-๒๐๘๑) (ช่วงครองราชย์ ครั้งที่ ๑)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, “ลพ. ๑๒ จารึกการสร้างมหามณฑป,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๕๕-๓๕๘.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๓) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๑๒ จารึกการสร้างพระมหามณฑป (พะเยา) พ.ศ. ๒๐๗๘,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๘๙-๒๙๐.
๔) จำปา เยื้องเจริญ, เทิม มีเต็ม และคงเดช ประพัฒน์ทอง, “จารึกสร้างมหามณฑป (เมืองพยาว),” ใน วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), ๔๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170