จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่)

จารึก

จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๖ จารึกวัดศรีบุญเรือง, ชม. ๑๖ จารึกวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. ๒๐๓๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย สีเทา

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๓ ซม. สูง ๖๖ ซม. หนา ๙.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๖ จารึกวัดศรีบุญเรือง”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๑๔) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย จ.ศ. ๘๕๘”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๑๖ จารึกวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. ๒๐๓๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ด้านซ้ายของประตูพระวิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๑๔) : ๘๒-๘๗.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๕๗-๕๙.

ประวัติ

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ นายประสาร บุญประคอง พร้อมกับอาจารย์แม้นมาส ชวลิต ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ พระนคร, นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์ และนายเทิม มีเต็ม ได้ไปอัดสำเนาศิลาจารึก วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาหลายหลักแต่มีหลักหนึ่งซึ่งได้อ่านมาตีพิมพ์นี้ มีอักษรบริบูรณ์เพียง ๘ บรรทัด จึงได้ให้ นายเทิม มีเต็ม ค้นหาในแฟ้มจังหวัดเชียงใหม่ ว่าจะมีจารึกตรงกับหลักนี้หรือไม่ นายเทิม มีเต็ม ได้ค้นหาก็พบจารึกซึ่งเจ้าหน้าที่เดิมได้ใช้ผ้าขาวอัดสำเนาจารึกไว้เป็นตอนๆ แต่ก็ไม่สู้ชัดนัก นายเทิม มีเต็ม พยายามอ่านเนื้อความก็ได้ติดต่อกัน ตั้งแต่บรรทัดที่ ๙-๒๓ ส่วนจารึกที่แตกหักพลัดพรากจากที่ไปอย่างไร ยังสืบหาไม่ได้

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการทำบุญ ณ วัดศรีบุญเรือง โดยการประดิษฐานพระพุทธรูป ถวายนา และถวายข้าพระ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๙ อันเป็นสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๑๖ จารึกวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. ๒๐๓๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๕๗-๕๙.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๓) เทิม มีเต็ม, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรและภาษาไทย จ.ศ. ๘๕๘,” ศิลปากร ๑๔, ๖ (มีนาคม ๒๕๑๔) : ๘๒-๘๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-33, ไฟล์; ChM_1600_p)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170