จารึกส่วนยอดของใบเสมา

จารึก

จารึกส่วนยอดของใบเสมา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกส่วนยอดของใบเสมา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๗๒ จารึกส่วนยอดของใบเสมา พ.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๓๕, พย. ๗๒ จารึกส่วนยอดของใบเสมา

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๒๑-๒๐๓๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน แต่ละด้านเป็นวงดวงชาตา ด้านละ ๑ วง

วัตถุจารึก

หินทรายสีน้ำตาล

ลักษณะวัตถุ

ใบเสมา ชำรุดเหลือแต่ชิ้นส่วนของยอดเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๑.๕ ซม. สูง ๑๙.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๗๒”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๗๒ จารึกส่วนยอดของใบเสมา พ.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๓๕”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๗๒ จารึกส่วนยอดของใบเสมา”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๒๗.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๕๐๑-๕๐๔.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นวงดวงชาตาระบุฤกษ์, วันเดือนปีที่จารึก

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

วงดวงชาตาในจารึกด้านที่ ๑ ระบุ พ.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๒ และ วงดวงชาตาในจารึกด้านที่ ๒ ระบุ พ.ศ. ๒๐๓๕ อันเป็นช่วงรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐) ถึงรัชสมัยของพระเจ้ายอดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๗๒ จารึกส่วนยอดของใบเสมา,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๕๐๑-๕๐๔.
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๗๒ จารึกส่วนยอดของใบเสมา พ.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๓๕,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๒๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-25, ไฟล์; PY 72 side 1.copy 1 และ PY 72 side 2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170