จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๓

จารึก

จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 15:49:08 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึก ชม. ๕๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

ชิ้นส่วนจารึก

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๕๙”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๓”

ปีที่พบจารึก

พ.ศ. ๒๕๒๗

สถานที่พบ

โบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ :จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๖๐-๑๘๗.

ประวัติ

จารึกเวียงกุมกาม เป็นกลุ่มชิ้นส่วนของศิลาจารึกซึ่งแตกออกจากแผ่นใหญ่ พบในบริเวณกลุ่มโบราณสถานเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อต้นปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรดำเนินการสำรวจ ขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานเวียงกุมกามอยู่นั้น ได้พบจารึกมีสภาพชำรุดมากแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขนาดต่างๆ กัน โดยเฉลี่ยมีขนาดอยู่ในระหว่างกว้างยาวประมาณ ๑๕-๒๐ เซนติเมตร ชิ้นส่วนศิลาจารึกกลุ่มแรกพบในปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีจำนวน ๕ ชิ้น พบในบริเวณโบราณสถานวัดกานโถม ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ขณะบูรณะโบราณสถานวัดหัวหนองพบชิ้นส่วนศิลาจารึก ๑๕ ชิ้น จารึกแผ่นอิฐ ๑ ชิ้น และบริเวณโบราณกู่ไม้ซึ่งพบจารึกแผ่นอิฐ ๒ ชิ้น ในปลายปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ พบศิลาจารึกบริเวณเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำ) ๑ ชิ้น
จารึกกานโถมเวียงกุมกาม พบพร้อมกัน ๕ ชิ้น ในบริเวณวิหารวัดกานโถม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกชำรุด พบข้อความคล้ายชื่อบุคคลไม่ปะติดปะต่อ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากรูปแบบอักษรน่าจะเป็นจารึกที่ใช้อักษรไทยล้านนา (ฝักขาม) ภาษาไทย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๐, จาก :
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “ศิลาจารึกพบใหม่ที่เจดีย์เหลี่ยม (กู่คำ) และการศึกษาวิเคราะห์จารึกเวียงกุมกาม,”ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ :จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๖๐-๑๘๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170