จารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ

จารึก

จารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๕๒ จารึกบนรอยพระพุทธบาทสัมฤทธิ์

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด ด้านยาว ๓ บรรทัด ด้านข้าง ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

โลหะ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปรอยพระพุทธบาท (ชำรุด)

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๐๕.๕ ซม. ยาว ๑๕๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กพ. ๑๐”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๕๒ จารึกบนรอยพระพุทธบาทสัมฤทธิ์”
๓) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “จารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๙๐-๙๔.
๒) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๒๐๕-๒๐๙.

ประวัติ

รอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ หล่อด้วยโลหะ ศิลปะแบบสุโขทัย บางส่วนชำรุดหายไป มีจารึกอักษรบนขอบ อักษรที่จารึกเป็นอักษรขอม ภาษาไทย จารึกเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๒๐ (พ.ศ. ๑๙๐๑-๒๐๐๐) รอยพระพุทธบาทดังกล่าวพบที่ วัดเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความที่จารึกด้านยาว บรรทัดที่ ๑ ได้จารึกพระนามอดีตพระพุทธเจ้า ๑๓ พระองค์ ด้านยาว บรรทัดที่ ๒ ได้กล่าวถึงการจำหลักลายพระพุทธบาทลักษณ์ และจำนวนน้ำหนักของโลหะที่ใช้หล่อ ตลอดจนค่าบำเหน็จของช่าง ส่วนด้านยาว บรรทัดที่ ๓ จารึกนามพระมหาสาวก ๒๐ องค์ ด้านข้างจารึกนามพระมหาสาวกและนามเทวดา ๒ องค์ คือ วิรุณหกราชและธัฏฐรัฏฐราช

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกนี้อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “ศิลาจารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ พุทธศตวรรษที่ ๒๐,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๒๐๕-๒๐๙.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๕๒ ศิลาจารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๙๐-๙๔.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170