จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดจอยแซ

จารึก

จารึกวัดจอยแซ ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:08

ชื่อจารึก

จารึกวัดจอยแซ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, พย. ๓๙ จารึกวัดจอยแซ พ.ศ. ๒๐๓๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๒ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๖)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๖)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หื้อ = ให้
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หล้า = สุดท้าย, สุดท้อง
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ถาย = ถวาย
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : กลั้วเกล้า = คลุกคลี, เกี่ยวข้อง, ปะปน, ก้าวก่าย
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : จาริด = จารึก (ศิลาจารึก)
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : บ่ยำ = ไม่เคารพ, ไม่ยำเกรง
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดินมาฤฆะ, เดินมาฆะ = เดือน ๕ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๓ ภาคกลาง
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดิน ๕ = เดือน ๕ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๓ ภาคกลาง
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : วัน ๔ = วันพุธ
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เปิกเส็ด = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ริก = ฤกษ์
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หัสตะ = ชื่อฤกษ์หมู่ที่ ๑๓ ได้แก่ ดาวศอกคู้

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170