เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลมานุษยวิทยาสมุทรสาคร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ฐานข้อมูลศาสนสถานและศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสมุทรสาคร เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานใน "ชุดโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนชาติพันธุ์บริเวณลุ่มแม่น้ำภาคตะวันตก (ท่าจีน แม่กลอง และเพชรบุรี)"  "ชุดโครงการศึกษาพลวัตของสังคมวัฒนธรรมในชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่มีชีวิต" และ "งานฐานข้อมูล" ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 โดยฐานข้อมูลนี้ มุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลศาสนสถานและศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกศาสนา ทุกความเชื่อ ที่ปรากฏในจังหวัดสมุทรสาคร แหล่งข้อมูลมีทั้งที่มาจากเอกสาร ข้อมูลในภาคสนาม และงานวิจัยในชุดโครงการดังกล่าว