แผนที่แนวเส้นทางรถไฟสายท่าจีน พ.ศ.2439

แผนที่แนวเส้นทางรถไฟสายท่าจีน


แผนที่ทางรถไฟตั้งแต่คลองสาน-มหาไชย ซึ่งขุนภาษาปริวัตรขออนุญาตทำทางรถไฟสายนี้ พ.ศ.2439
(เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
แผนที่แนวเส้นทางรถไฟสายท่าจีน พ.ศ.2445


แผนที่แนวเส้นทางรถไฟสายท่าจีน

แผนที่แสดงเส้นทางรถไฟที่ขอสัมปทานเดิมและเส้นทางใหม่สายกรุงเทพ-มหาชัย พ.ศ.2445
(เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
×
แผนที่แนวเส้นทางรถไฟสายท่าจีน พ.ศ.2447

แผนที่แนวเส้นทางรถไฟสายท่าจีน

แผนที่ประกอบ หนังสือสัญญาทำทางรถไฟสายท่าจีน ใน เอกสารราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ กรมรถไฟ เอกสารรถไฟสายมหาไชย
(เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
×

แผนที่แนวเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง พ.ศ.2447


แผนที่แนวเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง


แผนที่ทางรถไฟแม่กลองที่พระยาไวยวุฒิวิเศษฤทธิ์ขอสร้าง พ.ศ.2447
(เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
×

แผนที่แนวเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง พ.ศ.2447


แผนที่แนวเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง


แผนที่ประกอบ หนังสือสัญญาทำทางรถไฟสายแม่กลอง ใน เอกสารราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5กระทรวงโยธาธิการ
กรมรถไฟ เอกสารรถไฟสายมหาไชย (เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
×