แผนที่โบราณ: ระวางเมืองสมุทรสาคร พ.ศ.2456
แผนที่ทางอากาศ: ระวางเมืองสมุทรสาครปี พ.ศ.2562

แผนที่ภูมิประเทศระวางเมืองสมุทรสาคร กรมแผนที่ทหารบกสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2456 พิมพ์ที่กรมแผนที่ฯ พ.ศ. 2474
(เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
แผนที่โบราณ: ระวางเมืองสมุทรสาคร พ.ศ.2456
แผนที่ทางอากาศ: ระวางเมืองสมุทรสาครปี พ.ศ.2562

แผนที่ภูมิประเทศ ระวางเมืองสมุทรสาคร กรมแผนที่ทหารบกสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2456 พิมพ์ที่กรมแผนที่ฯ พ.ศ. 2460
(เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
×
แผนที่โบราณ: ระวางบ้านหัวกระบือ ธนบุรี พ.ศ.2455

แผนที่ทางอากาศ: ระวางบ้านหัวกระบือ ธนบุรี

แผนที่ภูมิประเทศ ระวางบ้านหัวกระบือ จังหวัดธนบุรี กรมแผนที่ทหารบกสำรวจ เมื่อ พ.ศ.2455 พิมพ์ครั้งที่ 2 ที่กรมแผนที่ฯ พ.ศ. 2463
(เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
×
แผนที่โบราณ: ระวางสถานีแม่กลอง (สถานีกาหลง)

แผนที่ทางอากาศ: ระวางสถานีแม่กลอง (สถานีกาหลง)

แผนที่ภูมิประเทศ ระวางสถานีกาหลง กรมแผนที่ทหารบกสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2456 พิมพ์ที่กรมแผนที่ฯ พ.ศ. 2464
(เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
×
แผนที่โบราณ: ระวางบ้านแพ้ว

แผนที่ทางอากาศ: ระวางบ้านแพ้ว

แผนที่ภูมิประเทศ ระวางบ้านแพ้ว กรมแผนที่ทหารบกสำรวจเมื่อ พ.ศ.2457 พิมพ์ที่กรมแผนที่ฯ พ.ศ. 2482, 2496
(เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
×
แผนที่โบราณ: ระวางบ้านเขมร นครไชยศรี

แผนที่ทางอากาศ: ระวางบ้านเขมร นครไชยศรี

แผนที่ภูมิประเทศ ระวางบ้านเขมร จังหวัดนครปฐม กรมแผนที่ทหารบกสำรวจเมื่อ พ.ศ.2457 พิมพ์ที่กรมแผนที่ฯ พ.ศ.2469
(เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
×
แผนที่โบราณ: ระวางเมืองนครปฐม

แผนที่ทางอากาศ: ระวางเมืองนครปฐม

แผนที่ภูมิประเทศ ระวางเมืองนครปฐม กรมแผนที่ทหารบกสำรวจเมื่อ พ.ศ.2456 พิมพ์ที่กรมแผนที่ พ.ศ. 2467
(เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
×
แผนที่โบราณ: ระวางเมืองนครปฐม

แผนที่ทางอากาศ: ระวางเมืองนครปฐม

แผนที่ภูมิประเทศ ระวางเมืองนครปฐม กรมแผนที่ทหารบกสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2456 พิมพ์ที่กรมแผนที่ฯ พ.ศ.2470
(เอกสารต้นฉบับอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

×
×