แผนที่วัฒนธรรมชาติพันธุ์สาครบุรี


แผนที่นี้ เกิดขึ้นจากการประมวลผล “พลวัติทางสังคมและวัฒนธรรมชาติพันธุ์” เข้ากับ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”เพื่อมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และมุ่งหวังว่าจะเกิดพื้นที่ใหม่ ๆ ในการร่วมกันสร้างองค์ความรู้ด้านชาติพันธุ์ในระดับท้องถิ่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต