รายการอ้างอิง

พบ 1,003 รายการ
/ 67 หน้า
image thumbnail

ชาติพันธุ์

NEWS

CLIPPING

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:โลกลอดเลนส์, ปีที่:26, ฉบับที่:9195, หน้า:5(กลาง) (16.01.2565)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

Nidal al-Mughrabi

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ฉบับที่:-, หน้า:8(ล่าง) (13.12.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:72, ฉบับที่:23207, หน้า:17(ขวา-บน) (05.08.2564)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, คอลัมน์:มุมจีน, ปีที่:13, ฉบับที่:3466, หน้า:15(ล่าง) (02.07.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:25, ฉบับที่:8897, หน้า:1(กลาง-ล่าง), 12(ขวา) (23.03.2564)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:44, ฉบับที่:15689, หน้า:13 (23.02.2564)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:44, ฉบับที่:15647, หน้า:1(ขวา-ล่าง), 7(ขวา-ล่าง) (12.01.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ