ข่าวมานุษยวิทยา คือ การเก็บรวบรวมข่าวสารและบทความที่มีประเด็นด้านมานุษยวิทยาจากหนังสือพิมพ์ในรูปแบบของ PDF File ในฐานข้อมูลข่าวมานุษยวิทยา โดยให้บริการแบบออนไลน์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกฐานข้อมูลข่าวมานุษยวิทยาของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

หมวดหมู่ที่จัดเก็บ

ข่าวมานุษยวิทยาแบ่งข้อมูลออกเป็น 16 หมวด ซึ่งจะเป็นเนื้อหาด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้
สิทธิมนุษยชน
ชาติพันธุ์
ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี
ภาษาและวรรณกรรม
สุขภาพและการแพทย์
การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ศาสนาและพิธีกรรม
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ความเป็นอยู่และประเพณี
ภาวะสังคม

นโยบายการนำไปใช้การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่ CREATIVE COMMON

CREATIVE COMMON คือ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ มีจุดประสงค์เพื่อ หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ โดยหากจะมีการนำข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเอกสารโบราณ ภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ไปใช้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้คือ อ้างแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง โดยเอกสาร/ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สัญญาอนุญาติครีเอทีฟคอมมอนส์ จะปรากฏสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์หมายถึง

  • ATTRIBUTION ICON แสดงที่มา หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องประกาศอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป้นแหล่งที่มาข้อมูล
  • NON COMMERCIAL ICON ไม่ใช้เพื่อการค้า หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอกแจกจ่าย จัดแสดง และเผยเพร่ข้อมูล สำหรับจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น
  • NO DERIVATIVE ICON ไม่ดัดแปลง หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล เฉพาะงานที่เหมือนต้นฉบับทุกประการเท่านั้น ไม่ใช่งานที่ถูกแก้ไขดัดแปลง