อินโดนีเซีย / ประติมากรรม

 มหากปิชาดก

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
มหากปิชาดก
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
บุโรพุทโธ
ประเทศ
อินโดนีเซีย
รัฐ/แขวง
ชวา ภาคกลาง
จังหวัด/เมือง
ไม่ปรากฏ
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
-7.607778, 110.203611
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ประวัติการสร้าง
บุโรพุทโธ เป็นสถูปในพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย สร้างขึ้นโดยราชวงศ์ไศเลนทร์ผู้นับถือพุทธศาสนามหายาน บุโรพุทโธ สร้างขึ้นตามระบบมณฑล โดยวางแผนผังจำลองจักรวาลตามพุทธพุทธศาสนาลัทธิมหายาน โดยภาพสลักในแต่ละชั้นล้วนแต่เป็นตัวแทนของภาพภูมิในพุทธศาสนา อันได้แก่ ภาพสลักชั้นล่าง.ซึ่งแทนกามภูมินั้น สลักภาพตามคัมภีร์กรรมวิภังค์อันเกี่ยวข้องกับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วของปุถุชน ถัดขึ้นมาได้แก่ภาพสลักตามคัมภีร์ลลิตวิสตระและภาพชาดก อันเป็นภาพตัวแทนของพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี ซึ่งถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างกามภูมิกับรูปภูมื ถัดขึ้นไปจึงได้แก่ภาพสลักตามคัมภีร์คัณฑวยุหสูตร คัมภีร์ที่สลักเรื่องพระสุธนผู้แสวงหาโมกขธรรมอันตรงกับรูปภูมิ
ลักษณะทางศิลปกรรม
รูปแบบศิลปะของภาพสลักที่บุโรพุทโธมีความคล้ายคลึงศิลปะอินเดียเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบเครื่องแต่งกายของประติมากรรม ข้าวของเครื่องใช้ ตัวละครที่กลมกลึงและมีการเว้นพื้นที่ว่างเปล่า ทั้งหมดนี้แสดงว่าศิลปะชวาภาคกลางมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับศิลปะอินเดีย
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะชวาภาคกลางตอนกลาง 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 13-15
ศาสนา
พุทธศาสนา 
ลัทธิ/นิกาย
มหายาน 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
ภาพเล่าเรื่องชาดก อยู่บริเวณรั้วกันตกของลานประทักษิณชั้นที่ 1 อันแสดงให้เห็นพระชาติของพระศรีศากยมุนีก่อนหน้าที่พระองค์จะมีบารมีเต็มและตรัสรู้ ภาพนี้เป็นภาพของพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาลิง ใช้หางของตนเองเป็นสะพานเพื่อให้ลิงบริวารสามารถข้ามและหนีไปจากการล่าของกษัตริย์ได้ 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี